Vliv relativní vzdušné vlhkosti na sorpční vlastnosti vzorků Matcha čaje

Show simple item record

dc.contributor.advisor Červenka, Libor
dc.contributor.author Zeman, Vojtěch
dc.date.accessioned 2022-07-02T04:55:58Z
dc.date.available 2022-07-02T04:55:58Z
dc.date.issued 2022
dc.date.submitted 2022-05-02
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/80029
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá vlivem relativní vlhkosti na sorpční vlastnosti čaje Matcha. V teoretické části je pospán způsob technologického zpracování Matcha čaje, jeho chemické složení, které má pozitivní účinky na zdraví a některé parametry určující kvalitu potravin. V experimentální části byly u vzorků Matcha čajů stanoveny sorpční izotermy na přístroji DVS Intrinsic Plus. Pomocí modelu GAB byl pro vzorky Matcha čajů zjištěn obsah vody v monovrstvě v rozsahu 36,39?47,17 mg/g, s využitím modelu MultiFreundlich pak byla vypočtena kritická aktivita vody při adsorpci (0,55?0,68). Pomocí modelu Caurie byla analyzovaná změna plochy sorpce mezi adsorpcí a desorpcí. U všech vzorků Matcha čajů byl zjištěn nárůst plochy sorpce o 44,53?69,45 %. U vybraných vzorků Matcha čajů byl také nalezen obsah vlhkosti, při kterém nastane skelný přechod (26,73?28,68 %). Byla sledována změna velikosti hystereze pro vybrané vzorky skladované o různé relativní vlhkosti a také během opakujících se adsorpčně-desorpčních cyklů. Byl potvrzen předpoklad, že s rostoucí vlhkostí skladování dochází ke zmenšování hystereze. Zmenšení hystereze na minimum bylo pozorováno již u 2. opakujícího se adsorpčně-desorpčního cyklu. Zvyšující se relativní vlhkost skladování bude mít také za následek zvětšování velikosti částic prášků Matcha čajů. U Matcha prášků a extraktů byla také měřena barevnost v systému CIE L*a*b*. U vodných Matcha čajových extraktů byl zjištěn celkový obsah fenolických látek, celkový obsah flavonoidů, antioxidační aktivita s využitím DPPH radikálu a antioxidační aktivita metodou FRAP. cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject Matcha čaj cze
dc.subject sorpční izoterma cze
dc.subject hystereze cze
dc.subject barevnost cze
dc.subject antioxidant cze
dc.subject Matcha tea eng
dc.subject sorption isoterm eng
dc.subject hysteresis eng
dc.subject colour eng
dc.subject antioxidant eng
dc.title Vliv relativní vzdušné vlhkosti na sorpční vlastnosti vzorků Matcha čaje cze
dc.title.alternative The effect of relative humidity on moisture sorption properties of Matcha tea samples eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Velichová, Helena
dc.date.accepted 2022-06-07
dc.description.abstract-translated This diploma thesis deals with the influence of different relative humidity on the sorption properties of Matcha tea. The theoretical part describes the method of technological processing of Matcha tea, its chemical composition, which has positive effects on health and some parameters determining the quality of food. In the experimental part, Matcha tea samples were subjected to sorption analysis using DVS Intrinsic Plus device. Sorption parameters were obtained using the GAB model, where the monolayer moisture content was determined for Matcha tea samples in range from 36.39 to 47.17 mg/g. The critical water activity during adsorption (0.55?0.68) has been evaluated using MultiFreundlich sorption model. The change in sorption area between adsorption and desorption was analyzed using the Caurie model. All samples of Matcha teas showed an increase in sorption area of 44.53?69.45 %. Moisture content, at which a glass transition occurs, was determined using moisture sorption technique (26.73?28.68 %). The change of hysteresis was monitored for selected samples stored at different relative humidity and also during repeated adsorption-desorption cycles. The assumption that the hysteresis decreases with the increase of relative humidity during storage was confirmed. The reduction of hysteresis to a minimum was already observed in the 2nd repetitive adsorption-desorption cycle. Increasing the relative humidity during storage resulted in the increase of particle size of Matcha tea powders. The colour of both Matcha powders and infusions was measured in CIE L*a*b*. The total content of phenolic substances, the total content of flavonoids, antioxidant activity using DPPH radical, and antioxidant activity using the FRAP method were examined in aqueous Matcha tea extracts. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Hodnocení a analýza potravin cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-program Hodnocení a analýza potravin cze
dc.description.defence Student seznámil členy zkušební komise s obsahem své diplomové práce, poté byl seznámen s posudky vedoucího a oponenta diplomové práce. Student odpověděl na otázky oponenta diplomové práce a členů zkušební komise. cze
dc.identifier.stag 44388
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account