Syntetické cesty vedoucí k neopentylcyklopentanu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bartáček, Jan
dc.contributor.author Nikitina, Yelyzaveta
dc.date.accessioned 2022-07-02T04:50:13Z
dc.date.available 2022-07-02T04:50:13Z
dc.date.issued 2022
dc.date.submitted 2022-05-09
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/79604
dc.description.abstract Práce se zabývá prověřením možnosti syntézy neopentylcyklopentanu v gramovém měřítku. Bylo představeno shrnutí možností přípravy isomerů a homologů neopentylcyklopentanu, čehož bylo využito při návrhu retrosyntetické analýzy. Celkem bylo navrženo a prověřeno 5 syntetických cest vedoucích k neopentylcyklopentanu, z kterých jenom jedna byla úspěšná. Většina experimentálně prověřených reakcí nebyly použitelné kvůli sterické náročnosti terc-butylové skupiny, případně vysoké náchylnosti k přesmykům. Výchozími látkami navržené reakční sekvence jsou komerčně dostupný pinakolon a 1,4-dibrombutan. Syntetická cesta zahrnuje 4 kroky s celkovým výtěžkem 62 %. Navržená cesta potřebuje další optimalizaci podmínek pro získáni cílové molekuly v čisté podobě. cze
dc.format 63 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject neopentylcyklopentan cze
dc.subject hydrokrakování DEB cze
dc.subject 1-(terc-butyl)-2-methylcyklopentan cze
dc.subject 1-isobutyl-1-methylcyklopentan cze
dc.subject retrosyntéza cze
dc.subject C10 nasycený uhlovodík cze
dc.subject neopentylcyclopentane eng
dc.subject hydrocracking DEB eng
dc.subject 1- (tert-butyl) -2-methylcyclopentane eng
dc.subject 1-isobutyl-1-methylcyclopentane eng
dc.subject retrosynthesis eng
dc.subject C10 saturated hydrocarbon eng
dc.title Syntetické cesty vedoucí k neopentylcyklopentanu cze
dc.title.alternative Synthetic routes leading to neopentylcyclopentane eng
dc.type diplomová práce cze
dc.date.accepted 2022-06-07
dc.description.abstract-translated The possibility of synthesis of neopentylcyclopentane on a gram scale has been verified. A summary of the possibilities of preparation of isomers and homologues of neopentylcyclopentane has been presented, which was used in the design of the retrosynthetic analysis. A total of 5 synthetic routes to neopentylcyclopentane have been designed and tested, of which only one has been successful. Most of the experimentally tested reactions were not applicable due to the steric complexity of the tert-butyl group, or the high susceptibility to rearrangements. The starting materials of the proposed reaction sequence are commercially available pinacolone and 1,4-dibromobutane. The synthetic route involves 4 steps with a total yield of 62%. The proposed route needs further optimization of the conditions for obtaining the target molecule in pure form. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Organická chemie cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-program Chemie cze
dc.description.defence Diplomantka přednesla cca 15 min. přednášku na téma své diplomové práce s názvem "Syntetické cesty vedoucí k neopentylcyklopentanu". Po přečtení posudku školitele a oponenta se diplomantka vyjádřila k dotazům oponentského posudku. K obhajobě práce byly dále vzneseny následující dotazy: prof. Cibulka: Jaké podmínky byly zkoušeny pro Wittigovu reakci? prof. Kulhánek: Očekávají se nějaké problémy při syntéze v gramovém množství? cze
dc.identifier.stag 44066
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account