Vliv stericity a elektronegativity ligandů na průběh C-H aktivačních reakcí

Show simple item record

dc.contributor.advisor Váňa, Jiří
dc.contributor.author Preissler, Lukáš
dc.date.accessioned 2022-07-02T04:50:11Z
dc.date.available 2022-07-02T04:50:11Z
dc.date.issued 2022
dc.date.submitted 2022-05-09
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/79601
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá vlivem stericity a elektronegativity ligandů na průběh C-H aktivačních reakcí. V teoretické části práce jsou diskutovány C-H aktivační a funkcionalizační reakce, řízené řídící skupinou (DG) probíhající za katalýzy palladnatých solí. Zaměřena je hlavně na funkci ko-katalyzujících kyselin používaných při C-H aktivačních reakcích. V další části se práce zaměřuje na regioselektivitu C-H aktivačních reakcí N,N-dimethylbenzylaminu a jeho fluorovaných derivátů. Poslední část se zaměřuje na stericky náročné karboxylové kyseliny, které mohou ovlivnit průběh C-H aktivačních reakcí. V experimentální části je nejprve popsána syntéza dvou stericky náročných kyselin: kyseliny tricyklohexylmethyloctové a 2,2-dimetyl-3-(adamantan-1-yl)propanové. Připravené kyseliny jsou poté podrobeny, společně s kyselinou pivalovou, methoxyoctovou, propionovou a trifenyloctovou reakcím s Pd(OAc)2 a N,N-dimethylbenzylaminem či 3-fluor-N,N-dimethylbenzylaminem. Získané komplexy jsou analyzovány pomocí NMR, kdy fluorovaný derivát je před analýzou podroben reakci s pyridinem za účelem zjištění regioselektivity C-H aktivační reakce. Základní substrát je poté použit pro nalezení vhodné C-H funkcionalizační reakce za účelem studia kinetiky reakce. cze
dc.format 68 s.
dc.format 68
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject C-H aktivace cze
dc.subject C-H funkcionalizace cze
dc.subject octan palladnatý cze
dc.subject nuklearita cze
dc.subject vliv kyselin cze
dc.subject sterické karboxylové kyseliny cze
dc.subject regioselektivita cze
dc.subject C-H activation eng
dc.subject C-H functionalization eng
dc.subject palladium acetate eng
dc.subject nuclearity eng
dc.subject influence of acids eng
dc.subject steric carboxylic acids eng
dc.subject regioselectivity eng
dc.title Vliv stericity a elektronegativity ligandů na průběh C-H aktivačních reakcí cze
dc.title.alternative Influence of stereoelectronic effects of ligands on the mechanism of C-H activation reactions eng
dc.type diplomová práce cze
dc.date.accepted 2022-06-07
dc.description.abstract-translated The theoretical part of the thesis focuses on the C-H activation and functionalization reactions controlled by the directing groups (DGs) catalyzed by palladium salts. It mainly focuses on the co-catalyzing acids used in the C-H activation step. In the next part, the work summarizes the regioselectivity of C-H activation reactions of N,N-dimethylbenzylamines and its fluorinated derivatives. The last part focuses on sterically demanding carboxylic acids, which can influence the course of C-H activation reactions. In the experimental part, the synthesis of two sterically demanding acids is first described: tricyclohexylmethyl acetic acid and 2,2-dimethyl-3-(adamantan-1-yl)propanoic acid. The prepared acids then undergo, together with pivalic, methoxyacetic, propionic and triphenylacetic acid, reactions with Pd(OAc)2 and N,N-dimethylbenzylamine or 3-fluoro-N,N-dimethyl-benzylamine. The obtained complexes are then analyzed and evaluated by NMR, where the fluorinated derivatives undergo reaction with pyridine prior to analysis to determine the regioselectivity of the C-H activation reaction. The basic substrate is then used to find a suitable C-H functionalization reaction in order to study the kinetics of the reaction. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Organická chemie cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-program Chemie cze
dc.description.defence Předseda komise prof. Ing. Miloš Sedlák, DrSc. upozornil na podezřelou shodu diplomové práce s prací bakalářskou, kterou vyhodnotil antiplagiátorský program. K této shodě se písemně podrobně vyjádřil školitel práce doc. Ing. Jiří Váňa, Ph.D. (viz příloha).Komise se poté shodla na konstatování, že se v tomto případě o plagiát nejedná. Diplomant přednesl cca 15 min. přednášku na téma své diplomové práce s názvem "Vliv stericity a elektronegativity ligandů na průběh CH aktivačních reakcí". Po přečtení posudku školitele a oponenta se diplomant vyjádřil k dotazům oponentského posudku. K obhajobě práce byly dále vzneseny následující dotazy: prof. Ing. Jiří HANUSEK, Ph.D.: Nezkoumali jste polynuklearitu také s pomocí hmotnostní spektrometrie? prof. Ing. Pavel HRADIL, CSc.: Proč jste při hydrolýze diesteru použil DMSO? prof. Ing. Miloš SEKLÁK, DrSc.: Proč jste si vybral fluorderivát? doc. Ing. Tomáš TOBRMAN, Ph.D.: Jaký je formální oxidační stav kovu produktů v jednoltivých krocích? cze
dc.identifier.stag 44054
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account