Optimalizace robotických syntéz peptidů na pevném nosiči v mikromolárním měřítku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Váňa, Jiří
dc.contributor.author Fesina, Ihor
dc.date.accessioned 2022-07-02T04:50:10Z
dc.date.available 2022-07-02T04:50:10Z
dc.date.issued 2022
dc.date.submitted 2022-05-09
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/79600
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá optimalizací podmínek robotických syntéz peptidů v mikromolárním měřítku pomocí automatického syntetizátoru MultiPep RSi. K nastavení parametrů robotického syntetizátoru byly využity 4 standardy oligopeptidů. Jako standardy byly syntetizovány a izolovány v čisté formě oligopeptidy: oxytocin, vazopresin, ACP a jeden peptid s ad hoc navrženou sekvencí. Standardy byly purifikovány pomocí preparativní HPLC, jejich čistota a chemická struktura byla analyzována pomocí RP-UPLC, HRMS a HPLC-MS analýzy. Syntézy testovacích peptidů byly provedeny na syntetizátorech Symphony a LibertyBlue. Následně bylo provedeno zkoumání řady parametrů robotického syntetizátoru pro syntézu 4 testovacích peptidů za různých procesních podmínek. Na základě získaných poznatků byl navržen optimalizovaný protokol syntézy. Pomocí optimalizovaného postupu byla provedena úspěšná ověřovací syntéza dvou delších peptidů sestávajících z 15 a 21 aminokyselin. cze
dc.format 88 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject peptidy cze
dc.subject syntéza na pevné fázi cze
dc.subject SPPS cze
dc.subject robotická syntéza cze
dc.subject optimalizace procesů cze
dc.subject peptides eng
dc.subject solid phase peptide synthesis eng
dc.subject SPPS eng
dc.subject robotic synthesis eng
dc.subject process optimization eng
dc.title Optimalizace robotických syntéz peptidů na pevném nosiči v mikromolárním měřítku cze
dc.title.alternative Optimization of robotic solid phase peptide synthesis in micromolar scale eng
dc.type diplomová práce cze
dc.date.accepted 2022-06-07
dc.description.abstract-translated This master's thesis deals with the optimization of robotic peptide synthesis conditions in micromolar scale using the automatic synthesizer MultiPep RSi. Four oligopeptide standards have been used to set the parameters of the robotic synthesizer. Oligopeptides: oxytocin, vasopresin, ACP, and one peptide with an ad hoc designed sequence have been synthesized and isolated in pure forms. The standards have been purified by preparative HPLC. Purity and chemical structure analysis were provided using RP-UPLC, HRMS and HPLC-MS analysis. Synthesis of the test peptides was performed using Symphony and LibertyBlue synthesizers. A number of robotic synthesizer parameters for the synthesis of the four test peptides under different process conditions have been investigated. Based on the acquired knowledge, an optimized synthesis protocol has been designed. Using an optimized procedure, a successful validation synthesis of two longer peptides consisting of 15 and 21 amino acids has been performed. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Organická chemie cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-program Chemie cze
dc.description.defence Diplomant přednesl cca 15 min. přednášku na téma své diplomové práce s názvem "Optimalizace robotických syntéz peptidů na pevném nosiči v mikromolárním měřítku". Po přečtení posudku školitele a oponenta se diplomant vyjádřil k dotazům oponentského posudku. K obhajobě práce byly dále vzneseny následující dotazy: prof. Cibulka: Jaké jsou zdroje, kde se získávají výchozí látky? prof. Ludwig: Jaké jsou doby trvání syntéz na zmíněných přístrojích? cze
dc.identifier.stag 44053
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account