Příprava a katalytické využití 2-(prolin-2-yl)imidazolu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Drabina, Pavel
dc.contributor.author Mrkvička, Jan
dc.date.accessioned 2022-07-02T04:50:09Z
dc.date.available 2022-07-02T04:50:09Z
dc.date.issued 2022
dc.date.submitted 2022-05-16
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/79599
dc.description.abstract Tato diplomová práce popisuje přípravu (S)-2-(pyrrolidin-2-yl)imidazolu (3) z (S)-(NCbz-pyrrolidin-2-yl)methanolu. Příprava spočívala v reakční sekvenci, při které byl výchozí (S)-(N-Cbz-pyrrolidin-2-yl)methanol převeden pomocí Swernovy oxidace na (S)-NCbz-pyrrolidin-2-karbaldehyd (1) ve výtěžku 75 %. Následně byla u sloučeniny 1 provedena "Debus-Radziszewského syntéza imidazolu" za vzniku (S)-(N-Cbz-pyrrolidin-2-yl)imidazolu (2) s výtěžkem 48 %. Posledním krokem syntézy bylo hydrogenolytické štěpení Cbz- skupiny, které poskytlo požadovaný (S)-2-(pyrrolidin-2-yl)imidazol (3). (S)-2-(pyrrolidin-2-yl)imidazol (3) byl následně studován jako enantioselektivní organokatalyzátor pro dvě modelové asymetrické reakce, a to na aldolizaci aromatických aldehydů s ketony a Michaelové adici cyklohexanonu na -nitrostyren. V obou reakcích docházelo působením organokatalyzátoru 3 k aktivaci na principu vzniku reaktivního enaminového intermediátu. Zatímco u asymetrické Michaelové adice byla pozorována relativně nízká enantioselektivita (  40 % ee), v případě aldolizace bylo po optimalizaci reakčních podmínek dosaženo vysoké enantioselektivity (až 91 % ee). Komplex sloučeniny 3 s Cu(OAc)2 byl dále testován jako enantioselektivní katalyzátor asymetrické Henryho reakce aldehydů s nitromethanem. Ve srovnání s vysoce enantioselektivními měďnatými komplexy analogických ligandů - 2-(imidazol-2- yl)imidazolidin-4-onů - vykazoval studovaný komplex nižší enantioselektivitu, která se pohybovala v závislosti na výchozím aldehydu v rozmezí 37-58 % ee. Důvodem této snížené enantioselektivity je pravděpodobně přítomnost pouze jednoho stereogenního centra ve struktuře ligandu 3, na rozdíl od dříve studovaných imidazolidin-4-onových ligandů. cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject Asymetrická Henryho reakce cze
dc.subject Asymmetric Henry reaction eng
dc.subject Asymetrická aldolizace cze
dc.subject Enantioselektivní organokatalýza cze
dc.subject Deriváty L-prolinu cze
dc.subject Deriváty imidazolu cze
dc.subject Asymmetric aldol reaction eng
dc.subject Enantioselective organocatalysis eng
dc.subject L-proline derivatives eng
dc.subject Imidazole derivatives eng
dc.title Příprava a katalytické využití 2-(prolin-2-yl)imidazolu cze
dc.title.alternative Synthesis and catalytic application of 2-(proline-2-yl)imidazole eng
dc.type diplomová práce cze
dc.date.accepted 2022-06-07
dc.description.abstract-translated This thesis describes the preparation of (S)-2-(pyrrolidin-2-yl)imidazole (3) from (S)-(N-Cbz-pyrrolidin-2-yl)methanol. The synthesis consists of reaction sequence, in which the starting (S)-(N-Cbz-pyrrolidin-2-yl)methanol was transformed via Swern oxidation to (S)-NCbz-pyrrolidine-2-carbaldehyde (1) in 75% yield. Subsequently, the "Debus-Radziszewski imidazole synthesis" was performed with the compound 1 to give (S)-(N-Cbz-pyrrolidine-2-yl)imidazole (2) in yield of 48 %. The final step was cleavage of Cbz- protecting group using hydrogenolysis to afford target (S)-2-(pyrrolidin-2-yl)imidazole (3). Further, (S)-2-(pyrrolidin2-yl)imidazole (3) was studied as an enantioselective organocatalyst in two model asymmetric reactions, i.e. aldol reaction of several aromatic aldehydes with ketones and Michael addition of cyclohexanone to -nitrostyrene. Both reactions are based on formation of reactive enamine intermediate from a starting compound and catalyst 3. Unfortunately, only poor enantioselectivity ( 40 % ee) was observed in the asymmetric Michael addition. On the other hand, the asymmetric aldol reactions were performed with high enantioselectivity (up to 91 % ee) under optimized reaction conditions. The complex of the compound 3 with copper(II) acetate was tested as enantioselective catalyst for asymmetric Henry reaction of aldehydes with nitromethane. In comparison with highly enantioselective copper(II) complexes of analogical ligands - 2-(imidazol-2-yl)imidazolidine-4-ones - the tested copper(II) complex of the ligand 3 exhibited lower enantioselectivity in range of 37-58 % ee. The enantioselectivity varied with the type of used aldehyde. The observed lower enantioselectivity can be the most likely explained by the presence of only single stereogenous centre in the structure of ligand 3, compared with the structure of those previously studied ligands derived from imidazolidine-4- ones eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Organická chemie cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-program Chemie cze
dc.description.defence Diplomant přednesl cca 15 min. přednášku na téma své diplomové práce s názvem "Příprava a katalytické využití 2-(prolin-2-yl)imidazolu". Po přečtení posudku školitele a oponenta se diplomant vyjádřil k dotazům oponentského posudku. K obhajobě práce byly dále vzneseny následující dotazy: prof. Ing. Jiří HANUSEK, Ph.D.: Proč jste u daných sloučenin provedl tolik strukturních změn oproti dříve studovaným? prof. Ing. Pavel HRADIL, CSc.: Jaké palladium jste používal? Jak se připravuje Ra-Ni? prof. Ing. Miloš SEDLÁK, DrSc.: S jakou nejnižší teplotou jste pracoval? doc. Ing. Petr ŠIMŮNEK, Ph.D.: Jak jste zjišťovali diastereomerní rozlišení? cze
dc.identifier.stag 44047
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account