Motivace, odměny a tresty ve výuce 2. stupně na ZŠ

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šándorová, Zdena
dc.contributor.author Novotná, Anna
dc.date.accessioned 2022-06-16T12:48:52Z
dc.date.available 2022-06-16T12:48:52Z
dc.date.issued 2022
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/79424
dc.description.abstract Závěrečná práce bude zaměřena na vliv odměn a trestů na motivaci žáků 2. stupně ZŠ. Teoretická část bude blíže definovat pojmy motivace, odměny a tresty, které budou vycházet z odborné literatury. Jedna z kapitol popíše vývojové charakteristiky věkových období žáků. Pro výzkumnou část práce bude zvolena kvalitativní metoda, konkrétně polostrukturované rozhovory s vybraným vzorkem učitelů z 2. stupně ZŠ. Rozhovory budou mimo jiné zaměřeny i na to, jaké druhy odměn a trestů učitelé nejčastěji používají a jaké mají následné důsledky na motivaci. Cílem práce bude zjistit, jak učitelé hodnotí vliv odměn a trestů na motivaci žáků. Součástí praktické části bude porovnání již provedených výzkumů s výsledky této práce. cze
dc.format 61 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject motivace cze
dc.subject odměny cze
dc.subject tresty cze
dc.subject žák základní školy cze
dc.subject výuka cze
dc.subject výukové metody cze
dc.subject učitel cze
dc.subject motivation en
dc.subject rewards en
dc.subject punishments en
dc.subject primary school pupil en
dc.subject teaching en
dc.subject teaching methods en
dc.subject teacher en
dc.title Motivace, odměny a tresty ve výuce 2. stupně na ZŠ cze
dc.title.alternative Motivation, rewards and punishments in the teaching of the 2nd level at the Primary School en
dc.type závěrečná práce cze
dc.contributor.referee Ehlová, Marcela
dc.date.accepted 2022
dc.description.abstract-translated The final work will focus on the influence of rewards and punishments on the motivation of 2nd grade elementary school students. The theoretical part will define in more detail the concepts of motivation, rewards and punishments, which will be based on the literature. One of the chapters describes the developmental characteristics of the age periods of the pupils. A qualitative method will be chosen for the research part of the work, specifically semi-structured interviews with a selected sample of teachers from the 2nd grade of elementary school. The interviews will focus, among other things, on what types of rewards and punishments teachers most often use and what the consequent consequences are for motivation. The aim of the thesis will be to find out how teachers evaluate the influence of rewards and punishments on the motivation of students. Part of the practical part will be a comparison of already conducted research with the results of this work. en
dc.thesis.degree-discipline Doplňující pedagogické studium cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account