Odhad hloubkové mapy za využití neuronových sítí

Show simple item record

dc.contributor.advisor Doležel, Petr
dc.contributor.author Beran, Ladislav
dc.date.accessioned 2022-04-01T08:03:59Z
dc.date.available 2022-04-01T08:03:59Z
dc.date.issued 2022
dc.date.submitted 2022-02-02
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/78901
dc.description.abstract Tato práce se zabývá aktuálním tématem umělých neuronových sítí a jejich využití v odhadu hloubkové mapy na základě vstupního barevného snímku získaného z monokulární kamery. Práce je rozdělena do několika částí. V první části práce jsou popsány teoretické základy umělých neuronových sítí. Následující část se zabývá analýzou aktuálně používaných architektur neuronových sítí a výběrem vhodné struktury pro sémantickou segmentaci obrazových dat z kamerového snímače. V práci jsou taktéž rozebrány základní principy práce s mračnem bodů, jako je registrace, transformace apod. V experimentální části práce jsou popsány senzory robotické platformy jako je hloubková kamera či V-SLAM kamera, včetně postupu snímání a předzpracování množiny dat pro učení neuronové sítě. V závěru práce je proveden rozbor výsledků všech testovaných neuronových sítí, ze kterých byly na základě zvolených kritérií vybrány nejlepší, u kterých byla provedena detailní analýza. cze
dc.format 200 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights bez omezení cze
dc.subject umělé neuronové sítě cze
dc.subject UNS cze
dc.subject odhad hloubkového snímku cze
dc.subject zpracování obrazu neuronovými sítěmi cze
dc.subject hloubková mapa cze
dc.subject RGB-D cze
dc.subject mračno bodů cze
dc.subject neural networks eng
dc.subject depth scene eng
dc.subject point cloud eng
dc.subject image processing using neural networks eng
dc.subject RGB-D eng
dc.title Odhad hloubkové mapy za využití neuronových sítí cze
dc.title.alternative The depth map estimation using neural networks eng
dc.type disertační práce cze
dc.contributor.referee Kotyrba, Martin
dc.contributor.referee Šilhavý, Radek
dc.date.accepted 2022-03-23
dc.description.abstract-translated This thesis describes neural networks and implementation of these neural networks for depth scene estimation. Input for the neural network is image obtained from monocular camera. The first part of the thesisi contains introduction to the neural networks. The second part describes appropriate architectures usable for image segmentation. The third part of this thesis describes methods usable for poing cloud registration, transformation etc. Sensors fitted on robotics platform, like RGB-D or V-SLAM camera, are describes in experimental part of this thesis. Methods used for data pre-processing usable for neural networks are describes in this part of thesis too. The last chapter describes methods used for analyze estimated depth images obtained from neural network. The selected neural networks were analyzed to obtain statistical parameters of tested networks. eng
dc.description.department Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.thesis.degree-discipline Informační, komunikační a řídicí technologie cze
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.identifier.signature D40579
dc.thesis.degree-program Elektrotechnika a informatika cze
dc.description.defence Po představení doktoranda Ing. Ladislava Berana byla komise seznámena se stanoviskem školitele k disertační práci a osobě disertanta. Doktorand seznámil komisi se svojí disertační prací formou prezentace. Poté byly předneseny posudky oponentů a doktorand reagoval na připomínky oponentů. V následné veřejné diskusi disertant odpověděl na otázky členů komise, které jsou uvedeny na samostatných listech. Komise posoudila disertační práci a rozhodla, že disertační práce není plagiát. Na závěr proběhlo tajné hlasování. Protokol o výsledcích hlasování tvoří samostatnou přílohu. cze
dc.identifier.stag 43956
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account