Hodnocení úrovně znalostí u pacientů s diabetem mellitem 2. typu - nutriční doporučení

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šoukalová, Kristýna
dc.contributor.author Miláčková, Barbora
dc.date.accessioned 2022-01-04T07:37:12Z
dc.date.available 2022-01-04T07:37:12Z
dc.date.issued 2021
dc.date.submitted 2021-11-02
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/78728
dc.description.abstract Tato bakalářské práce se zabývá znalostmi nemocných s diabetem mellitem 2. typu v oblasti nutričních doporučení. Teoretická část se zaměřuje na onemocnění diabetes mellitus 2. typu, dělení diabetu mellitu, diagnostiku, komplikace a léčbu. Podrobněji jsou zde popsaná nutriční doporučení, edukace nemocných s diabetem mellitem 2. typu. Praktická část je zaměřená na hodnocení znalostí diabetiků v oblasti výživových doporučení, speciálních potravin pro diabetiky a příjmem tekutin a alkoholu. Sběr dat probíhal dotazníkovou formou. Dotazník byl vytvořen ve spolupráci se sestrou z diabetologické ambulance, provádějící edukaci pacientů. Na základě sesbíraných dat byla vyhodnocena úroveň znalostí respondentů v jednotlivých oblastech, ta byla v rozmezí 65-69 % hodnocena dle použité klasifikace jako dostatečná. cze
dc.format 92 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject diabetes mellitus cze
dc.subject diabetes mellitus 2. typu cze
dc.subject hodnocení znalostí cze
dc.subject nutriční doporučení cze
dc.subject edukace cze
dc.subject diabetes mellitus eng
dc.subject type 2 diabetes mellitus eng
dc.subject evaluation of knowledge eng
dc.subject nutritional recommendations eng
dc.subject education eng
dc.title Hodnocení úrovně znalostí u pacientů s diabetem mellitem 2. typu - nutriční doporučení cze
dc.title.alternative Evaluation of the level of knowledge in patients with type 2 diabetes - nutritional recommendations eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Papršteinová, Markéta
dc.date.accepted 2021-12-13
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with the knowledge of patients with type 2 diabetes mellite in the field of nutritional recommendations. The theoretical part focuses on the disease of type 2 diabetes mellitus, the division of diabetes mellitus, diagnosis, complications and treatment. The nutritional recommendations and education of patients with type 2 diabetes mellitus are described in detail here. The practical part is focused on evaluating the knowledge of diabetics in the field of nutritional recommendations, special foods for diabetics and fluid and alcohol intake. Data collection took place in the form of a questionnaire. The questionnaires were created in collaboration with a nurse from a diabetology clinic providing patient education. Based on the collected data, the level of knowledge of the respondents in individual areas was evaluated, which was in the range of 65-69% evaluated as sufficient according to the classifications used. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cze
dc.description.defence Doplňující otázky pro obhajobu závěrečné práce: 1) Jak si vysvětlujete informovanost pacientů z diabetologické poradny, kde probíhal průzkum? 2) Myslíte si, že se projevilo na zjištěných výsledcích u 32 (41 %) respondentů využití služeb nutričního terapeuta? Obhajoba bakalářské práce s prezentací velmi dobrá. cze
dc.identifier.stag 42235
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account