Intermediáty v transformačních reakcích heterocyklických sloučenin a reakcích s účastí přechodných kovů

Show simple item record

dc.contributor.author Váňa, Jiří
dc.date.accessioned 2021-12-21T09:22:06Z
dc.date.available 2021-12-21T09:22:06Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad). Práce bude přístupná od 21.09.2024. cze
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/78721
dc.description.abstract Tato habilitační práce shrnuje výsledky dosažené při studiu reakčních mechanismů a charakterizaci klíčových reakčních intermediátů vystupujících v reakcích katalyzovaných jak acidobazicky, tak i s pomocí přechodných kovů. V první části jsou diskutovány mechanismy transformačních reakcí heterocyklických sloučenin. Hlavní část je zaměřena na acidobazicky katalyzované intramolekulární reakce isothiouroniových solí odvozených od 2-brombutyrolaktonu a 3-bromftalidu, při kterých je důraz kladen zejména na vliv substituce na průběh těchto reakcí. Dále pak jsou detailně studovány mechanismy intramolekulární Henryho reakce, kysele katalyzované transformace 3-indolylmáselné kyseliny a rozpad 3-halodiazirin-3-karboxylových kyselin. Druhá část práce je zaměřena na studium mechanismů reakcí probíhajících s účastí přechodných kovů, jmenovitě zlata a palladia. Vedle studia mechanismu zlatem katalyzované adice alkoholů na trojnou vazbu je důraz je kladen zejména na nuklearitu klíčových reaktivních intermediátů v palladiem katalyzovaných C–H aktivačních reakcích, ale také na vliv přidaných kyselin na tyto reakce. V neposlední řadě byla vyvíjena metodika umožňující určování rychlostních konstant těchto reakcí pomocí ESI-MS. cze
dc.format 86 s. + přílohy cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Text habilitační práce bude přístupný od 21.09.2024. cze
dc.subject reakční mechanismus cze
dc.subject intermediát cze
dc.subject kinetika cze
dc.subject katalýza cze
dc.subject transformační reakce cze
dc.subject heterocykly cze
dc.subject isothiouroniová sůl cze
dc.subject palladium cze
dc.subject zlato cze
dc.subject palladacyklus cze
dc.subject nuklearita cze
dc.subject C–H aktivace cze
dc.subject kyselina cze
dc.subject reaction mechanism eng
dc.subject intermediate eng
dc.subject kinetics eng
dc.subject catalysis eng
dc.subject transformation reaction eng
dc.subject heterocycles eng
dc.subject isothiouronium salt eng
dc.subject palladium eng
dc.subject gold eng
dc.subject palladacycle eng
dc.subject nuclearity eng
dc.subject C–H activation eng
dc.subject acid eng
dc.title Intermediáty v transformačních reakcích heterocyklických sloučenin a reakcích s účastí přechodných kovů cze
dc.type habilitační práce cze
dc.description.abstract-translated Habilitation work summarizes results obtained in the study of reaction mechanisms a characterization of key reaction intermediates in acid-base as well as transition metal catalysed reactions. The first part is focused on the mechanisms of transformation reactions of heterocyclic compounds. The main body of the chapter are acid-base catalysed intramolecular reactions of isothiouronium salts derived from 2-bromobutyrolactone and 3-bromophthalide. The influence of substitution on the reaction outcome is the most important feature. Furthermore, mechanisms of intramolecular Henry reaction, acid catalysed transformation of 3-indolylbutyric acid and breakdown of 3-halodiazirine-3-carboxylic acids are discussed. The second part of the work deals with transition metal assisted reactions. Next to the gold catalysed addition of alcohols to alkenes, the nuclearity of palladium catalysed C–H activation reactions is studied. This work is accompanied by the study of the influence of additional acids to these reactions. Finally yet importantly, the method for ESI-MS determination of rate constants was developed. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-name doc.
dc.identifier.signature D40573


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account