Extrakční metody přípravy vzorků pro analýzu komplexních matric

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bajerová, Petra
dc.contributor.author Šulc, Jakub
dc.date.accessioned 2021-12-09T12:36:29Z
dc.date.available 2021-12-09T12:36:29Z
dc.date.issued 2021
dc.date.submitted 2021-10-20
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/78717
dc.description.abstract Disertační práce je formálně rozdělena do dvou částí. První část je věnována teoretickým základům, kde jsou popsány charakteristiky studovaných matric a důvody pro jejich analýzu. Dále je pozornost věnována přítomným analytům v uvedených matricích, popisu vlastností dané skupiny analytů a způsobům jejich běžné analýzy. Následně jsou uvedeny klasicky používané a moderní způsoby přípravy vzorku, především extrakční techniky na bázi kapalné a tuhé fáze Druhá část je věnována popisu jednotlivých prací publikovaných během doktorského studia. Konkrétně se jedná o identifikaci těkavých organických látek v několika druzích dřev a využití profilu těkavých organických látek pro statistickou analýzu s cílem rozlišení původu modřínového dřeva. Následně jsou shrnuty poznatky ze souhrnného článku týkajícího se významu a funkce iontových kapalin v kompozitních materiálech. Jako poslední je popsáno využití vodných dvoufázových systému pro extrakci a zakoncentrování kontaminantů v odpadních vodách. cze
dc.format 59 s. + přílohy cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Plný text práce a teze v angličtině jsou přístupné bez omezení. Přílohy (publikační činnost doktoranda) jsou přístupné pouze v rámci univerzity. cze
dc.subject VOC cze
dc.subject SPME cze
dc.subject PCP cze
dc.subject ABS cze
dc.subject chromatografie cze
dc.subject VOC eng
dc.subject SPME eng
dc.subject PCP eng
dc.subject ABS eng
dc.subject chromatography eng
dc.title Extrakční metody přípravy vzorků pro analýzu komplexních matric cze
dc.title.alternative Extraction methods for the preparation of samples for the analysis of complex matrices eng
dc.type disertační práce cze
dc.contributor.referee Mikšík, Ivan
dc.contributor.referee Škeříková, Veronika
dc.date.accepted 2021-11-30
dc.description.abstract-translated The dissertation thesis is formally divided in two parts. The first part is devoted to the theoretical foundation. When the characteristics of the studied matrices and the reasons for their analysis are first described. Next, attention is paid to the analytes present in these matrices, a description of the properties of the given group of analytes and methods of their common analysis. Subsequently, the classically used and modern methods of sample preparation, mainly liquid-phase and solid-phase extraction techniques, are presented. The second part is devoted to the description of individual papers published during the doctoral program. Specifically, the identification of volatile organic compounds in several wood species and the use of their profile for statistical analysis to distinguish the origin of larch wood. Subsequently, the findings of a review on the importance and function of ionic liquids in composite materials are summarized. Last, the use of aqueous two-phase systems for extraction and concentration of contaminants in wastewater is described. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Analytická chemie cze
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D40567
dc.thesis.degree-program Analytická chemie cze
dc.identifier.stag 43435
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account