Syntéza a studium hydroxyapatitu pro pigmentové využití

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šulcová, Petra
dc.contributor.author Durčíková, Lenka
dc.date.accessioned 2021-12-09T12:36:26Z
dc.date.available 2021-12-09T12:36:26Z
dc.date.issued 2021
dc.date.submitted 2021-09-13
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/78713
dc.description.abstract Předkládaná dizertační práce je založena na zjištění vlivu vhodných syntézních podmínek metodou srážení (poměr Ca/P; pH; rychlost srážení) na syntézu hydroxyapatitu, jeho následné částečné substituování vybranými prvky (hořčík, zinek, hliník a stroncium) a vyhodnocení adaptace částečného nahrazení vápenatých iontů zvolenými prvky ve struktuře hydroxyapatitu. Získané prášky byly následně charakterizovány dostupnými laboratorními technikami (optická a elektronová mikroskopie, rentgenová difrakční analýza, spektroskopické metody a korozní zkoušky). cze
dc.format 153 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights bez omezení cze
dc.subject koroze cze
dc.subject fosforečnanové pigmenty cze
dc.subject hydroxyapatit cze
dc.subject srážení cze
dc.subject substituce cze
dc.subject corrosion eng
dc.subject phosphate pigments eng
dc.subject hydroxyapatite eng
dc.subject precipitation eng
dc.subject substitution eng
dc.title Syntéza a studium hydroxyapatitu pro pigmentové využití cze
dc.title.alternative Synthesis and study of hydroxyapatite for pigments purposes eng
dc.type disertační práce cze
dc.contributor.referee Plešingerová, Beatrice
dc.contributor.referee Slovák, Václav
dc.date.accepted 2021-11-22
dc.description.abstract-translated The present dissertation is based on the determination of the influence of suitable synthesis conditions by precipitation method (Ca/P ratio; pH; precipitation rate) on the synthesis of hydroxyapatite, its subsequent partial substitution by selected elements (magnesium, zinc, aluminium and strontium) and the evaluation of the adaptation of the partial substitution of calcium ions by selected elements in the hydroxyapatite structure. The obtained powders were subsequently characterized by available laboratory techniques (optical and electron microscopy, X-ray diffraction analysis, spectroscopic methods and corrosion tests). eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Anorganická technologie cze
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D40568
dc.thesis.degree-program Chemie a chemické technologie cze
dc.identifier.stag 43232
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account