Restaurování části renesančního štukového epitafu rodiny Hodějovských z Hodějova v kostele Narození sv. Jana Křtitele v Českém Rudolci Možnosti čištění korozních produktů slitin železa z povrchu sádrových odlitků

Show simple item record

dc.contributor.advisor Tišlová, Renata
dc.contributor.author Šibravová, Kateřina
dc.date.accessioned 2021-11-10T09:12:27Z
dc.date.available 2021-11-10T09:12:27Z
dc.date.issued 2021
dc.date.submitted 2021-09-10
dc.identifier Univerzitní knihovna (Litomyšl) cze
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/78704
dc.description.abstract Diplomová práce je rozdělena na dvě hlavní části, praktickou a teoretickou. Praktická část prezentuje komplexní restaurátorský zásah na renesančním štukovém epitafu Jana Hodějovského z Hodějova a jeho rodiny umístěnému na severní zdi v kostele sv. Jana Křtitele v Českém Rudolci. Toto dílo bylo vytvořeno neznámým autorem roku 1582. Práce dokumentuje celý restaurátorský průzkum, na jehož základě byla zvolena koncepce restaurátorského zásahu. Dokument mapuje veškeré postupy a provedené zásahy během restaurátorského zásahu. Teoretická část se v úvodu zabývá seznámením se s materiály a problematikou koroze kovů. V úvodu je zaměřena na možnosti čištění korozních produktů ze sádrového povrchu. Pozornost byla zaměřena na shromáždění všech možných způsobů čištění za pomoci chemických látek, zatímco druhá, experimentální část, představuje zkoušky čištění ze zkušebních vzorků. Výsledky byly ověřeny na skutečném sádrovém díle se znečištěním korozními produkty. cze
dc.format 215 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject restaurování cze
dc.subject renesanční štuk cze
dc.subject vápno cze
dc.subject odkryv cze
dc.subject polychromie cze
dc.subject Hodějovský z Hodějova cze
dc.subject Český Rudolec cze
dc.subject sádrový odlitek cze
dc.subject sádra cze
dc.subject koroze kovu cze
dc.subject čištění cze
dc.subject korozní produkty kovu cze
dc.subject čištění cze
dc.subject chelatační činidla cze
dc.subject chemické čištění cze
dc.subject restoration eng
dc.subject renaissance stucco eng
dc.subject lime eng
dc.subject excavation eng
dc.subject polychromy eng
dc.subject Hodějovský of Hoděj eng
dc.subject Český Rudolec eng
dc.subject plaster cast eng
dc.subject gypsum eng
dc.subject corrosion of fittings eng
dc.subject cleaning eng
dc.subject corrosion products of fittings eng
dc.subject cleaning eng
dc.subject cleaning agents eng
dc.subject chemical cleaning eng
dc.title Restaurování části renesančního štukového epitafu rodiny Hodějovských z Hodějova v kostele Narození sv. Jana Křtitele v Českém Rudolci Možnosti čištění korozních produktů slitin železa z povrchu sádrových odlitků cze
dc.title.alternative Restoration of a part of a renaissance stucco epitaph of the Hodějovský family from Hodějov in the Church of the Birth of St. John the Baptist, Český Rudolec. Options of cleaning corrosion products of iron alloys from the surface of plaster casts eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Červinka, Josef
dc.date.accepted 2021-10-06
dc.description.abstract-translated The diploma thesis is divided into two main parts, practical and theoretical. The practical part presents a comprehensive restoration intervention on the Renaissance stucco epitaph of Jan Hodějovský of Hodějov and his family located on the north wall in the Church of St. John the Baptist, Český Rudolec. This work was created by an unknown artist in 1582. The paper documents the entire restoration survey, which laid the basis for the restoration treatment concept. Besides, this part maps all the procedures and interventions performed during the restoration intervention. The theoretical part deals with the introduction to materials and corrosion of metals. The introduction focuses on the options of cleaning corrosion products from gypsum surfaces. The aim was to collect all possible cleaning methods with the help of chemicals. The second experimental part presents cleaning tests performed on plaster specimens; the data gained in the testing were verified on a real plaster artwork affected by corrosion of iron reinforcement eng
dc.description.department Fakulta restaurování cze
dc.thesis.degree-discipline Restaurování a konzervace nástěnné malby, sochařských děl a povrchů architektury: Kámen cze
dc.thesis.degree-name MgA.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta restaurování cze
dc.identifier.signature D40555
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cze
dc.description.defence Studentka formou prezentace představila téma a náplň diplomové práce. Pohotově reagovala na dotazy komise, přičemž důsledně dodržovala smysl zadávaných otázek a odpovědi byly konkrétní a vyčerpávající. V případě praktické části dostatečně ozřejmila svůj podíl na restaurování artefaktu i ozřejmila použité metody, v rámci obhajoby teoretické části bylo ozřejmění zadání logické a otázky byly zodpovězeny přiměřeně. cze
dc.identifier.stag 43153
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account