Restaurování šedého stínovaného sgrafita na fasádě domu čp. 537 na Horním náměstí ve Slavonicích. Kritické srovnání současných způsobů provádění grafické dokumentace nástěnných maleb a povrchu architektury ve vybraných evropských zemích.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Wichterlová, Zuzana
dc.contributor.author Mathes, Josef
dc.date.accessioned 2021-11-10T09:12:20Z
dc.date.available 2021-11-10T09:12:20Z
dc.date.issued 2021
dc.date.submitted 2021-09-08
dc.identifier Univerzitní knihovna (Litomyšl) cze
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/78703
dc.description.abstract První část se zabývá restaurováním sgrafitové výzdoby fasády domu č.p. 537 ve Slavonicích. V rámci diplomové práce byl zpracován vymezený úsek z celé fasády. Výzdoba byla provedena technikou stínovaného sgrafita šedo-bílé barevnosti. Před započetím restaurátorského zásahu se sgrafito nacházelo ve velice poškozeném stavu. Vrstvy původního sgrafita na moha místech zcela chyběla a tato místa byla v minulosti doplněna rekonstrukcemi. Pod většinou plochy dochovaného sgrafita se nacházely rozsáhlé dutiny, které ohrožovaly další existenci díla. Hlavní náplní zákroku bylo provedení zajištění dochovaných částí a jejich následná rekonstrukce a retušování sgrafita. Během zákroku byly odstraňovány druhotné tmely a vrstvy intonaca bianca. Na sgrafitové výzdobě byla provedena rozsáhlá injektáž a hloubková konsolidace. Na závěr byly provedeny rekonstrukce a retuše vytvořené na základě dohledaných podkladů a předloh. Druhá část diplomové práce se zabývá teorií zpracování grafických dokumentací. Tato část se zabývá způsobem zpracování a zaměřením grafických dokumentací s příkladem jejich zpracování v zahraničí. Zároveň je jejím cílem také vytvoření zásad týkajících se použití různých způsobů provedení grafického zákresu, použití vhodných znaků a barev, ale také vhodným zaměřením grafického zákresu vzhledem k zaznamenávaným fenoménům. Součástí druhé části diplomové práce je také vytvoření zásad pro zpracování grafických dokumentací a návod na vytvoření grafického zákresu pomocí programu Adobe Photoshop. cze
dc.format 179 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject Slavonice cze
dc.subject Sgrafito cze
dc.subject Grafická dokumentace cze
dc.subject Zákresy cze
dc.subject Adobe Photoshop cze
dc.subject Slavonice eng
dc.subject Sgraffito eng
dc.subject Graphic documentation eng
dc.subject Adobe Photoshop eng
dc.title Restaurování šedého stínovaného sgrafita na fasádě domu čp. 537 na Horním náměstí ve Slavonicích. Kritické srovnání současných způsobů provádění grafické dokumentace nástěnných maleb a povrchu architektury ve vybraných evropských zemích. cze
dc.title.alternative Restoration of gray shaded sgraffito on the facade of the house No. 537 Horní náměstí in Slavonice. A critical comparison of current methods of performing graphic documentation of murals and surface of architecture in european countries. eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Macounová, Dana
dc.date.accepted 2021-10-06
dc.description.abstract-translated The first part delas with the restoration of the sgraffito decoration of the facade of the house no. 537 in Slavonice. Within the diploma thesis,a defined section of the entire facade was restorated. The decoration of the facade was made using the technique of shaded gray-white sgraffito. Before restoration work began, the sgraffito was in very damaged condition. The layers of the original sgraffito were completely missing in many places, and these places were supplemented by reconstructions in the past. Under most of the area of preserved sgraffito, there were large cavities that threatened the continued existence of the work. The main purpose of the procedure was to ensure the preserved parts and their subsequent reconstruction and retouching of the sgraffito. Secondary sealants and intonaca bianca layers were removed during the process. Extensive injection of filling materials and deep consolidation were carried out on the sgraffito decoration. Finally, reconstructions and retouches were performed on the basis of traced documents and templates. The second part of the diploma thesis deals with the theory of processing graphic documentation. This part deals with the method of processing and focus of graphic documentation with an example of their processing abroad. At the same time, its aim is also to create principles concerning the use of various methods of graphic design, the use of appropriate properties and colors, but also the appropriate focus of graphic design with respect to the recorded phenomena. At the end of second part of the thesis is the creation of principles for processing graphic documentation and instructions for creating graphic drawings using Adobe Photoshop. eng
dc.description.department Fakulta restaurování cze
dc.thesis.degree-discipline Restaurování a konzervace nástěnné malby, sochařských děl a povrchů architektury: Malba cze
dc.thesis.degree-name MgA.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta restaurování cze
dc.identifier.signature D40548
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cze
dc.description.defence Student formou prezentace představil téma a náplň diplomové práce. Představení praktické části práce bylo provedeno formou prezentace a v dostatečném rozsahu. V případě teoretické části byl zdůvodněn výběr tématu a popsán postup prací. Hodnocení bylo stanoveno s ohledem na dílčí výhrady v posudcích. cze
dc.identifier.stag 43290
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account