Příčiny nekázně dětí a mládeže a možnosti konstruktivní nápravy

Show simple item record

dc.contributor.advisor Rýdl, Karel
dc.contributor.author Trlidová, Ivona
dc.date.accessioned 2021-10-07T14:06:22Z
dc.date.available 2021-10-07T14:06:22Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/78693
dc.description.abstract Závěrečná práce je zaměřena na zjištění příčin nekázně dětí na druhém stupni vybrané základní školy a na návrhy opatření k prevenci školní nekázně či její nápravě. Cílem je zjistit hlavní vlivy na nekázeň žáků a možné způsoby nápravy nebo možnosti zmírnění těchto vlivů. Jsou zde popsány příčiny školní nekázně, jak ze strany učitele, tak i z pohledu žáka, možné projevy školní nekázně a její důsledky, prevence školní nekázně, možné strategie řešení a opatření na podporu kázně ve škole. cze
dc.format 53 s. cze
dc.language.iso cze cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject školní kázeň cze
dc.subject nekázeň cze
dc.subject prevence cze
dc.subject strategie cze
dc.subject opatření cze
dc.subject vliv cze
dc.subject náprava cze
dc.subject žák cze
dc.subject school discipline en
dc.subject indiscipline en
dc.subject prevention en
dc.subject strategy en
dc.subject measures en
dc.subject influence en
dc.subject reparation en
dc.subject student en
dc.title Příčiny nekázně dětí a mládeže a možnosti konstruktivní nápravy cze
dc.title.alternative The causes of children's and youth's indiscipline and possibilities of constructive correction cze
dc.type závěrečná práce cze
dc.contributor.referee Šándorová, Zdena
dc.date.accepted 2021
dc.description.abstract-translated The Thesis is focused on finding the causes of children's indiscipline at the second grade of selected primary school and on proposals of measures to prevent school indiscipline or its correction. The goal is to find out the main influences causing indiscipline of pupils and possible ways of correction or possibilities of reducing these influences. The causes of school indiscipline are described from both point of views, both from teacher and from pupil point of view, possible manifestation of sschool indiscipline and its consequences, the prevention of school indiscipline, possible solution strategies and measures for supporting discipline at schools. eng
dc.thesis.degree-discipline Doplňující pedagogické studium cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account