Role výchovného poradce a jeho vliv na utváření klima školy

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ehlová, Marcela
dc.contributor.author Horáková, Vladimíra
dc.date.accessioned 2021-10-07T12:07:36Z
dc.date.available 2021-10-07T12:07:36Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/78684
dc.description.abstract Práce je věnována problematice výchovného poradenství a jeho roli na utváření školního klima. V teoretické části je popsána historie a vývoj výchovného poradenství a jeho právní ukotvení v českém vzdělávacím a právním systému. Dále je definován pojem školního klima a faktory, které jej ovlivňují. V praktické části je provedeno výzkumné šetření s cílem zjistit, zda a do jaké míry se výchovní poradci ve dvou konkrétních školách podílejí na utváření školního klima. Šetření probíhalo formou pozorování a rozhovoru. Rozhovory byly vedeny s vedením školy, pedagogickými pracovníky, a hlavně pak s výchovnými poradci obou škol. Závěr práce může poskytnout důležité informace pro vedení obou škol. Informace mohou být použity k sebereflexi a optimálnímu zapojení výchovných poradců do utváření školního klima. cze
dc.format 50 s. cze
dc.language.iso cze cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject výchovné poradenství cze
dc.subject výchovný poradce cze
dc.subject klima školy cze
dc.subject škola cze
dc.subject education counseling en
dc.subject educational consultant en
dc.subject school climate en
dc.subject school en
dc.title Role výchovného poradce a jeho vliv na utváření klima školy cze
dc.title.alternative The role of the educational counselor and his influence on the formation of the school climate cze
dc.type závěrečná práce cze
dc.contributor.referee Šándorová, Zdena
dc.date.accepted 2021
dc.description.abstract-translated The thesis is focused on the issue of educational counseling and its role in shaping the school climate. The theoretical part describes the history and development of educational counseling and its legal anchoring in the Czech educational and legal system. Next, the concept of school climate and the factors that affect it defines. In the practical part, a research survey demonstrates in order to determine whether and to what extent educational counselors in two specific schools participate in shaping the school climate. The survey will have the form of observations and interviews. Interviews will be conducted with the school management, pedagogical staff, and especially with the educational counselors of both schools. The conclusion of the thesis can provide important information for the management of both schools. The information can be used for self-reflection and optimal involvement of educational counselors in shaping the school climate. eng
dc.thesis.degree-discipline Doplňující pedagogické studium cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account