Příprava a studium termoelektrických vlastností chalkopyritu dopovaného prvky 15.skupiny

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kucek, Vladimír
dc.contributor.author Zich, Jan
dc.date.accessioned 2021-10-04T07:28:42Z
dc.date.available 2021-10-04T07:28:42Z
dc.date.issued 2021
dc.date.submitted 2021-07-23
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/78646
dc.description.abstract Polykrystalické vzorky chalkopyritu dopované fosforem a antimonem se složením CuFeS2 - xPx (pro x = 0 až 0,05) a CuFeS2-xSbx (pro x = 0 až 0,08) byly syntetizovány v odporové peci z elementárních prvků o čistotě 5N při graduálním zvýšení teploty na 900 K. Vzniklý ingot byl rozemlet na vzduchu. Fázová čistota syntetizovaných vzorků byla ověřena rentgenovou difrakční analýzou. Pro měření transportních vlastnosti byly připraveny vzorky ve tvaru tablety pomocí lisování za horka (hot pressing). Za účelem porovnání účinnosti dopování byly změřeny a dopočítány teplotní závislosti transportních vlastností, jmenovitě elektrické vodivosti, Hallova koeficientu, Seebeckova koeficientu a tepelné vodivosti. v závěru práce je diskutován vliv substituce v anionové podmřížce na zvýšení ZT. cze
dc.format 57 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject CuFeS2 cze
dc.subject chalkopyrit cze
dc.subject dopování cze
dc.subject transportní vlastnosti cze
dc.subject termoelektrické materiály cze
dc.subject CuFeS2 eng
dc.subject chalcopyrite eng
dc.subject doping eng
dc.subject transport properties eng
dc.subject thermoelectric materials eng
dc.title Příprava a studium termoelektrických vlastností chalkopyritu dopovaného prvky 15.skupiny cze
dc.title.alternative Synthesis and study of the thermoelectric properties of chalcopyrite doped by elements of 15th group eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Navrátil, Jiří
dc.date.accepted 2021-09-06
dc.description.abstract-translated Polycrystalline samples of phosphorus-doped chalcopyrite with CuFeS2-xPx composition (for x = 0 to 0.05) and CuFeS2-xSbx (for x = 0 to 0,08) were synthesized in a resistance furnace from elemental elements with a purity of 5N with a gradual increase of temperature to 900 K. The resulting ingots were grounded in the air. The phase purity of the synthesized samples was verified by X-ray diffraction analysis. To measure the transport properties, circular samples were prepared by hot pressing. To compare the doping efficiency, the temperature dependences of the transport properties were measured and calculated, namely the electrical conductivity, the Hall coefficient, the Seebeck coefficient and the thermal conductivity. In the final part of the work, the effect of substitution in the anionic subgrid on the increase of ZT is discussed. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Materiálové inženýrství cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cze
dc.description.defence Diplomant seznámil komisi se svojí diplomovou prací. Dále reagoval na připomínky oponenta. Zodpověděl otázky členů komise: Diskutujte experimentální výsledky u fosforu. Upřesněte výsledky Hallova koeficientu. Diskutujte syntézu z hlediska redox podmínek. Upřesněte ztrátu hmotnosti vzorku do 600 K u termogravimetrie. cze
dc.identifier.stag 42143
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account