Syntéza a reaktivita eta 6 - koordinovaných Ru(II) komplexů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jambor, Roman
dc.contributor.author Moždiak, Ondřej
dc.date.accessioned 2021-10-04T07:28:41Z
dc.date.available 2021-10-04T07:28:41Z
dc.date.issued 2021
dc.date.submitted 2021-07-12
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/78644
dc.description.abstract Tato diplomova prace se zabyva syntezou, reaktivitou a využitim eta6-koordinovanych ruthenatych komplexů. V teoreticke časti jsou představeny jejich vybrane katalyticke aplikace a popsany jednotlive typy ligandů. využitych ke stabilizaci ruthenatych centralnich atomů počinaje arenovymi ligandy, nasleduji donorni ligandy na bazi prvků 14. - 16. skupiny a malo prozkoumane akceptorni a ambifilni ligandy na bazi prvků 13. skupiny. V experimentalni .části byly syntetizovany čtyři nove iontove Ru(II) komplexy [(eta6-p-cymen)Ru(L1)Cl](Cl) (1), [(eta6-p-cymen)Ru(L1)I](I) (2), [(eta6-p-cymen)Ru(L1)Cl](SnCl3) (3) a [(eta6-p-cymen)Ru(L1)Cl](OTf) (4) obsahujici čtyřelektronovy ligand L1 ({2-[(2,6-iPr2-C6H3)N=CH]-6-(MeO)C6H5N}) a dva neutralni komplexy [(eta6-p-cymen)Ru(L2)I2] (8) a [(eta6-p-cymen)Ru(L2)Cl(SnCl3)] (9) obsahujici dvouelektronovy ligand L2 ({[2,6-(Me2NCH2)2C6H3]SnCl}). Dalši dva nove komplexy (5 a 6) byly produkty zahřevu komplexů 1 a 2. Navic bylo připraveno 5 novych organokovovych sloučenin nepřechodnych prvků. [Ph2PCH2BCy2] (L3), {[2,6-(Me2NCH2)2C6H3]SnCH2PPh2} (L5), [2-(C5H4N)BCy2.ClBCy2] (L6), H{[2-(C5H4N)]2BCy2} (L7H) a [Li(THF)2]{[2-(C5H4N)]2BCy2} (L7), z nichž některe jsou potencialnimi ligandy pro přechodne prvky, což bylo demonstrovano využitim ligandu L5 pro připravu noveho komplexu [(eta6-p-cymen)Ru(L5)Cl][(eta6-p-cymen)RuCl3] (10). Vybrane komplexy byly testovany pro katalytickou transfer cyklizačni dehydrogenaci 2-(benzylidenamino)-N-propylanilinu. cze
dc.format 111 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject ruthenium cze
dc.subject half-sandwich cze
dc.subject katalýza cze
dc.subject ambifilní ligand cze
dc.subject N,N-chelatující ligand cze
dc.subject stannylen cze
dc.subject ruthenium eng
dc.subject half-sandwich eng
dc.subject catalysis eng
dc.subject ambiphilic ligand eng
dc.subject N,N-chelating ligand eng
dc.subject stannylen eng
dc.title Syntéza a reaktivita eta 6 - koordinovaných Ru(II) komplexů cze
dc.title.alternative Synthesis and reactivity of eta 6 - coordianted Ru(II) complexes eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Jansa, Josef
dc.date.accepted 2021-09-07
dc.description.abstract-translated This thesis deals with the synthesis, reactivity and utilization of eta6-coordinated Ru(II) complexes. In the theoretical part, their selected catalytic applications are presented and the different types of ligands used to stabilize the ruthenium central atoms are described, starting with arene ligands, followed by donor ligands based on group 14-16 elements and the little studied acceptor and ambiphilic ligands based on group 13 elements. In the experimental part, four new ionic Ru(II) complexes [(eta6-p-cymene)Ru(L1)Cl](Cl) (1), [(eta6-p-cymene)Ru(L1)I](I) (2), [(eta6-p-cymene)Ru(L1)Cl](SnCl3) (3) and [(eta6-p-cymene)Ru(L1)Cl](OTf) (4) containing the four-electron ligand L1 ({2-[(2,6-iPr2-C6H3)N=CH]-6-(MeO)C6H5N}) and two neutral complexes [(ç6-p-cymene)Ru(L2)I2] (8) a [(eta6-p-cymene)Ru(L2)Cl(SnCl3)] (9) containing the two-electron ligand L2 ({[2,6-(Me2NCH2)2C6H3]SnCl}) were synthesized. The other two new complexes (5 and 6) were products of the heating of complexes 1 and 2. In addition, 5 new organometallic compounds of non-transition elements [Ph2PCH2BCy2] (L3), {[2,6-(Me2NCH2)2C6H3]SnCH2PPh2} (L5), [2-(C5H4N)BCy2.ClBCy2] (L6 ), H{[2-(C5H4N)]2BCy2} (L7H) and [Li(THF)2]{[2-(C5H4N)]2BCy2} (L7) were prepared. Some of them are potential ligands for transition elements, as demonstrated by the use of the ligand L5 to prepare the new complex [(eta6-p-cymene)Ru(L5)Cl][(eta6-p-cymene)RuCl3] (10). The selected complexes were tested for the catalytic transfer cyclization dehydrogenation of 2-(benzylideneamino)-N-propylaniline. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Anorganická a bioanorganická chemie cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-program Chemie cze
dc.description.defence Diplomant seznámil komisi se svojí diplomovou prací. Dále reagoval na připomínky oponenta. Zodpověděl otázky členů komise: Upřesněte výskyt halogenů v získaných produktech. Upřesněte syntézu studovaných sloučenin. Diskutujte u sloučeniny 2 Ramanovo spektrum. Byl pozorován výrazný rozdíl vibrací jednotlivých skupin? Jak byla provedena charakterizace methyl-halogenidů? Dochází k posunu methoxy skupiny v infračerveném spektru? cze
dc.identifier.stag 42116
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account