Fosfátová skla lithná dotovaná oxidy přechodných kovů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kalenda, Petr
dc.contributor.author Hostinský, Tomáš
dc.date.accessioned 2021-10-04T07:28:40Z
dc.date.available 2021-10-04T07:28:40Z
dc.date.issued 2021
dc.date.submitted 2021-06-30
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/78641
dc.description.abstract V této diplomové práci byla studována skla ternárních systémů Li2O-WO3-P2O5 a Li2O-MoO3-P2O5 v kompozičních řadách 40Li2O-xWO3-(60-x)P2O5 a 40Li2O-yMoO3-(60-y)P2O5 v rozsahu 0-40 mol.% WO3 (MoO3). Dvě vybraná skla ze zmíněných ternárních řad byla dále dotována oxidem titaničitým za vzniku kompozičních řad (100-z).(0,4Li2O-0,2WO3-0,4P2O5)?zTiO2 a (100-w).(0,4Li2O-0,2MoO3-0,4P2O5).wTiO2. Dotace oxidem titaničitým se pohybovala v intervalu 0-10 mol.% TiO2. Společně ve všech kompozičních řadách bylo připraveno a studováno celkem 13 skel, u kterých byly stanoveny základní fyzikálně-chemické vlastnosti (měrná hmotnost, molární objem, chemická odolnost). Termické chování připravených skel bylo studováno pomocí diferenční termické analýzy, termomechanické analýzy a žárové mikroskopie. Struktura skel byla studována pomocí Ramanovy spektroskopie a u vybraných vzorků rovněž za použití 31P MAS NMR. Obdržené výsledky byly diskutovány. cze
dc.format 93 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce bude přístupná od 06.09.2024 cze
dc.subject fosfátová skla cze
dc.subject oxid wolframový cze
dc.subject oxid molybdenový cze
dc.subject oxid titaničitý cze
dc.subject struktura skel cze
dc.subject termická analýza cze
dc.subject Ramanova spektra cze
dc.subject phosphate glasses eng
dc.subject tungsten trioxide eng
dc.subject molybdenum trioxide eng
dc.subject titanium dioxide eng
dc.subject glass structure eng
dc.subject thermal analysis eng
dc.subject Raman spectra eng
dc.title Fosfátová skla lithná dotovaná oxidy přechodných kovů cze
dc.title.alternative Lithium phosphate glasses modified with transition metal oxides eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Mošner, Petr
dc.date.accepted 2021-09-06
dc.description.abstract-translated In this diploma thesis the glasses of ternary systems Li2O-WO3-P2O5 and Li2O-MoO3-P2O5 were studied in the composition series 40Li2O-xWO3-(60-x)P2O5 and 40Li2O-yMoO3-(60-y)P2O5 in the range 0-40 mol % WO3 (MoO3). Two selected glasses from the mentioned ternary series were further doped with titanium dioxide to form the composition series (100-z).(0,4Li2O-0,2WO3-0,4P2O5).zTiO2 and (100-w).(0.4Li2O-0,2MoO3-0,4P2O5).wTiO2. The titanium dioxide doping was in the range of 0-10 mol % TiO2. A total of 13 glasses were prepared and studied together in all composition series, in which the basic physicochemical properties (density, molar volume, chemical durability) were determined. The thermal behaviour of the prepared glasses was studied by differential thermal analysis, thermomechanical analysis and hot-stage microscopy. The structure of the glasses was studied using Raman spectroscopy and in selected samples also using 31P MAS NMR. Obtained results were discussed. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Materiálové inženýrství cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cze
dc.description.defence Diplomant seznámil komisi se svojí diplomovou prací. Dále reagoval na připomínky oponenta. Zodpověděl otázky členů komise: Upřesněte počet připravených skel a jejich členění z hlediska chemického složení. Diskutujte možnou aplikaci u Vámi studovaných sklech. Jak souvisí tuhost vazby s Ramanovým posunem? Diskutujte krystalizaci pomocí křivek DSC. Jaké jsou náboje vznikajících oktaedrů? cze
dc.identifier.stag 42113
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account