Adaptační proces u vybraných nelékařských zdravotnických pracovníků v operačních oborech

Show simple item record

dc.contributor.advisor Horáčková, Kateřina
dc.contributor.author Krausová, Markéta
dc.date.accessioned 2021-10-04T07:26:03Z
dc.date.available 2021-10-04T07:26:03Z
dc.date.issued 2021
dc.date.submitted 2021-07-16
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/78526
dc.description.abstract Diplomová práce na téma Adaptační proces u vybraných nelékařských pracovníků v operačních oborech je zaměřena na problematiku průběhu a ukončení adaptačního procesu nových zaměstnanců ve zdravotnictví na oddělení operačních oborů. V teoretické části jsou popsány východiska pro část průzkumnou. Jedná se o popis adaptace ve zdravotnickém zařízení, její fáze, průběh a ukončení zapracování. Popsány jsou nástroje řízení adaptačního procesu, jaké jsou role v adaptačním procesu a rizika spojena s adaptací nového zaměstnance. V neposlední řadě je popsána motivace nových zaměstnanců a supervize. Průzkumnou část tvoří nejprve přehled nově nastoupených praktických a všeobecných sester, porodních asistentek a zdravotnických záchranářů na oddělení operačních oborů v roce 2018, 2019 a 2020. Následuje prezentace výsledků zpracovaných z rozhovorů s respondentkami za pomocí výzkumného designu tematické analýzy. Výsledky šetření poukazují na silné a slabé stránky adaptačního procesu v operačních oborech a v průzkumné části jsou uvedeny doporučení pro praxi nastíněné od samotných respondentek. Z šetření vyplynulo, že mezi nejnáročnější zkušenosti v adaptačním procesu patřily mezilidské vztahy a organizace práce. cze
dc.format 90 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject adaptační proces cze
dc.subject nelékařský zdravotnický pracovník cze
dc.subject mentor cze
dc.subject supervize cze
dc.subject adaptation process eng
dc.subject non-medical health worker eng
dc.subject mentor eng
dc.subject supervision eng
dc.title Adaptační proces u vybraných nelékařských zdravotnických pracovníků v operačních oborech cze
dc.title.alternative Adaptation Process for Selected Non-Medical Workers in Surgical Fields. eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Wichsová, Jana
dc.date.accepted 2021-09-09
dc.description.abstract-translated The diploma thesis titled The Adaptation Process for Selected Non-Medical Workers in Surgical Fields is focused on the course and completion of the adaptation process of new employees in health care in the department of operations. The theoretical part describes the basis for the survey. This includes a description of adaptation in a medical facility, its phases, course and completion of incorporation. The tools for managing the adaptation process, the roles in the adaptation process and the risks associated with the adaptation of a new employee are described. Last but not least, the motivation of new personnel and their supervision are described. The exploratory part consists of a continuous overview of newly hired practical and general nurses, midwives and paramedics at the department of operations in 2018, 2019 and 2020. A presentation of results processed from interviews with respondents using research design of thematic analysis follows. The results of the survey point out the strengths and weaknesses of the adaptation process in the operational fields and the exploratory sections provide recommendations for practice outlined by the respondents themselves. The survey showed that interpersonal relationships and work organization were among the most challenging experiences in the adaptation process. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Perioperační péče cze
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-program Specializace ve zdravotnictví cze
dc.description.defence Doplňující otázky pro obhajobu závěrečné práce: 1. Z práce vyplývá, že adaptační proces je často veden jen formálně. Jaké důsledky má špatný adaptační proces na zaměstnance? 2. Školitelky nových zaměstnanců by bylo jistě vhodné nějak motivovat, měla byste Vy sama návrh, jak? Obhajoba diplomové práce s prezentací velmi dobrá. cze
dc.identifier.stag 42303
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account