Heterocyklické 1,2 dikarbonylové sloučeniny: syntéza a biologický význam

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bureš, Filip
dc.contributor.author Prokopová, Eva
dc.date.accessioned 2021-09-06T07:36:01Z
dc.date.available 2021-09-06T07:36:01Z
dc.date.issued 2021
dc.date.submitted 2021-07-15
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/78406
dc.description.abstract Byla provedena literární rešerše dostupných syntéz 1,2 dikarbonylových sloučenin nesoucí pětičlenné heterocykly a jejich aplikací v biologických vědách. Tato práce přehledně shrnuje základní vlastnosti, obecné syntézy a příklady aplikací. Zaměřuje se především na heterocykly obsahující jako heteroatom síru. Byla nalezena celá řada metod jejich příprav, z nichž některé byly experimentálně ověřeny. Jedná se o přípravu dvou kondenzovaných regioizomerů benzo[2,1 b;3,4 b']dithiofen 4,5 chinonu a benzo[1,2 b;4,3 b']dithiofen 4,5 chinonu. Nad rámec této práce byly zavedeny methoxyskupiny do poloh 2 a 7 za vzniku 2,7 dimtehoxy[3,2 e][1]benzothiol 4,5 dion. Struktura a čistota všech sloučenin byla ověřena pomocí TLC, bodů tání, NMR a HR MALDI MS spekter. cze
dc.format 50 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject 1,2 dikarbonylové sloučeniny cze
dc.subject thiofen cze
dc.subject regioizomer cze
dc.subject oxalyl dichlorid cze
dc.subject methoxyskupina cze
dc.subject 1,2 dicarbonyl compounds eng
dc.subject thiophene eng
dc.subject regioizomer eng
dc.subject oxalyl dichloride eng
dc.subject methoxy group eng
dc.title Heterocyklické 1,2 dikarbonylové sloučeniny: syntéza a biologický význam cze
dc.title.alternative Heterocyclic 1,2 Dicarbonyl Compounds: Synthesis and Biological Significance eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2021-08-24
dc.description.abstract-translated A literature search work focusing on the synthesis of 1,2 dicarbonyl compounds bearing five membered heterocycles and their application in biological sciences has been performer. This work clearly summarizes their fundamental properties, general syntheses and examples of their applications. It focuses mainly on heterocycles containing sulfur. Various methods of their preparation were identified and selected transformations were experimentally verified, namely preparation of two fused regioizomers of benzo[2,1 b;3,4 b']dithiophene 4,5 quinone and benzo[1,2 b;4,3 b']dithiophene 4,5 quinone. In addition, methoxy groups were introduced at positions 2 and 7 to give 2,7 dimethoxy[3,2 e][1]benzothiol 4,5 dione. The structure and purity of all compounds were verified by thin layer chromatography (TLC), melting point, NMR and HR MALDI MS analyses. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Klinická biologie a chemie cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-program Speciální chemicko-biologické obory cze
dc.description.defence 1. Prezentace výsledků bakalářské práce. 2. Diskuze k posudku bakalářské práce. 3. Studentka zodpověděla všechny dotazy a připomínky k BP. cze
dc.identifier.stag 41811
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account