Význam profilu mastných kyselin membrán erytrocytů pro predikci onemocnění

Show simple item record

dc.contributor.advisor Nováková Mužáková, Vladimíra
dc.contributor.author Rýznarová, Kateřina
dc.date.accessioned 2021-09-06T07:35:58Z
dc.date.available 2021-09-06T07:35:58Z
dc.date.issued 2021
dc.date.submitted 2021-07-15
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/78396
dc.description.abstract Mastné kyseliny začleněné v membránách erytrocytů jsou značně stálé a poměrně dobře odráží profil mastných kyselin membrán buněk důležitých tkání, jako je například tkáň svalová, srdeční, tuková, nebo plicní. Přestože jednotlivé frakce membránových mastných kyselin jsou poměrně stálé, do určité míry jsou ovlivněny probíhajícím metabolismem mastných kyselin a výměnou mastných kyselin mezi membránami a plazmou. Mastné kyseliny jsou z fosfolipidů buněčných membrán uvolňovány a mimo jiné slouží i jako signální molekuly, především jako mediátory rezoluce zánětu i zánětlivé reakce, a mohou být zapojeny v patogenezi kardiovaskulárních onemocnění nebo diabetes mellitus 2. typu. cze
dc.format 59 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject membrána cze
dc.subject mastné kyseliny cze
dc.subject signální cesty cze
dc.subject ateroskleróza cze
dc.subject membrane eng
dc.subject fatty acids eng
dc.subject signaling pathway eng
dc.subject atherosclerosis eng
dc.title Význam profilu mastných kyselin membrán erytrocytů pro predikci onemocnění cze
dc.title.alternative Impact of erythrocyte membrane fatty acid profiles for disease risk prediction eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2021-08-23
dc.description.abstract-translated The fatty acids incorporated in erythrocyte membranes are quite stable and relatively well reflect the fatty acid profile on the cell membranes of important tissues, such as muscle, heart, adipose, or lung tissue. Although the individual membrane fatty acid fractions are relatively stable, they are also affected to some extent by ongoing fatty acid metabolism and fatty acids exchange between membranes and plasma. Fatty acids are released from cell membrane phospholipids and, among other things, serve as signaling molecules, especially as mediators of inflammatory resolution and inflammatory responses, and may be involved in the pathogenesis of cardiovascular disease or type 2 diabetes mellitus. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Zdravotní laborant cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-program Speciální chemicko-biologické obory cze
dc.description.defence 1. Prezentace výsledků bakalářské práce. 2. Diskuze k posudku vedoucího bakalářské práce. 3. Studentka zodpověděla všechny dotazy a připomínky k BP. cze
dc.identifier.stag 41786
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account