Livestreaming v České republice

Show simple item record

dc.contributor.advisor Durňak, Milan
dc.contributor.author Klouček, Lukáš
dc.date.accessioned 2021-09-06T07:34:59Z
dc.date.available 2021-09-06T07:34:59Z
dc.date.issued 2021
dc.date.submitted 2021-06-14
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/78304
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá Livestreamingem v České republice na poli digitální kultury a snaží se ukázat, jaký vliv má na současnou generaci. Propojuje živá vysílání na platformě Twitch.tv v rámci sítě aktérů s dalšími živými i neživými aktéry, kde sleduje jejich vzájemné vazby a věnuje se jejich vývoji i historii. Zároveň zmiňuje roli technologie, důležitost kultury prostředí jednotlivých aktantů, a také jejich uživatelské rozhraní. Uvádí spoustu příkladů pro lepší ilustraci a pochopení dané problematiky. A v neposlední řadě mapuje, jakým způsobem se celosvětová pandemie Covidu-19 podepsala na tomto novodobém fenoménu jako celku. cze
dc.format 67 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject živé vysílání cze
dc.subject ANT cze
dc.subject Twitch.tv cze
dc.subject digitální etnografie cze
dc.subject digitální kultura cze
dc.subject aktéři cze
dc.subject livestream eng
dc.subject ANT eng
dc.subject Twitch.tv eng
dc.subject digital ethnography eng
dc.subject digital culture eng
dc.subject actors eng
dc.title Livestreaming v České republice cze
dc.title.alternative Livestreaming in the Czech Republic eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Petráň, Tomáš
dc.date.accepted 2021-08-30
dc.description.abstract-translated The diploma thesis deals with Livestreaming in the Czech Republic, in the field of digital culture and tries to show the influence it has on the current generation. It connects live broadcasts on the Twitch.tv platform within the network of actors with other live and non-live actors, where it observes their mutual connections and focuses on their development and history. At the same time, it mentions the role of technology, the importance of the culture of the environment of individual actors, as well as their user interface. It shows a lot of examples to better illustrate and understand the issue. And last but not least, it shows how the global pandemic of Covid-19 has affected this modern phenomenon as a whole. eng
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Sociální antropologie cze
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-program Sociologie cze
dc.description.defence Student se vyjádřil k otázkám oponenta a komise, např. k absenci rozhovorů v práci - od původního záměru pořádat rozhovory odstoupil, ale zapomněl tuto skutečnost vymazat z metodologie. Prováděl digitální etnografii - zúčastněné pozorování prostřednictvím vlastního livestreamingu. Teorie sítí aktérů do velké míry odpovídá na to, "jak" systém funguje, ale neříká "proč". cze
dc.identifier.stag 40620
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account