Restaurování části nástěnné malby s motivem "Uzdravení setníkova syna v Kafarnaum" v prvním patře měšťanského domu na náměstí Míru čp. 480 ve Slavonicích

Show simple item record

dc.contributor.advisor Wichterlová, Zuzana
dc.contributor.author Marčíková, Karolína
dc.date.accessioned 2021-07-07T07:59:42Z
dc.date.available 2021-07-07T07:59:42Z
dc.date.issued 2021
dc.date.submitted 2021-05-11
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/78107
dc.description.abstract Tato bakalářská práce je koncipována jako restaurátorská dokumentace, která předsta-vuje průběh a výsledky komplexního restaurování výjevu Uzdravení setníkova syna v Kafar-naum. Restaurovaný výjev je součástí souboru nástěnných maleb v tzv. Freskovém sále v prv-ním patře měšťanského domu na náměstí Míru ve Slavonicích. V rámci restaurátorského zásahu byl proveden umělecko-historický, restaurátorský a přírodovědný průzkum. Restaurátorský zásah sestával zejména z odstraňování druhotných ne-vyhovujících tmelů, injektáže, rozsáhlého tmelení a retuše. Postup práce byl fotograficky i gra-ficky zdokumentován. Bakalářská práce obsahuje rozšířenou kapitolu týkající se testování sedimentace injek-tážních směsí. Sedimentace má zásadní vliv na zpracovatelnost. Byl dokumentován její průběh v čase při různých koncentracích směsí. cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject restaurování cze
dc.subject nástěnná malba cze
dc.subject renesance cze
dc.subject Nový zákon cze
dc.subject zázrak cze
dc.subject tmelení cze
dc.subject retuš cze
dc.subject měšťanský dům cze
dc.subject Slavonice cze
dc.subject restoration eng
dc.subject wall painting eng
dc.subject Renaissance eng
dc.subject new testament eng
dc.subject miracle eng
dc.subject puttying eng
dc.subject retouching eng
dc.subject burgher house eng
dc.subject Slavonice eng
dc.title Restaurování části nástěnné malby s motivem "Uzdravení setníkova syna v Kafarnaum" v prvním patře měšťanského domu na náměstí Míru čp. 480 ve Slavonicích cze
dc.title.alternative Restoration of a part of a wall painting with the title Healing of the centurion's son at Capernaum on the first floor of burgher house No. 480, náměstí Míru square, Slavonice eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2021-06-09
dc.description.abstract-translated This bachelor's thesis is designed as restoration documentation, which presents the pro-cess and results of the complete restoration treatment of a scene with the title Healing of the centurion's son. The restored scene is a part of the set of wall paintings in the Fresco hall on the first floor of the burgher house on náměstí Míru square in Slavonice. Within the treatment, historical, restoration and natural scientific surveys were carried out. The restoration intervention consisted mainly from reducing the secondary inappropriate putties, injection, extensive puttying and retouching. The process was photographically and graphically documented. The bachelor's thesis includes an extended chapter concerning testing of the injection grouts sedimentation. The sedimentation has a fundamental influence on the processability. Its progress was documented throughout the period and in different concentrations of the grouts. eng
dc.description.department Fakulta restaurování cze
dc.thesis.degree-discipline Restaurování a konzervace nástěnné malby a sgrafita cze
dc.thesis.degree-name BcA.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta restaurování cze
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cze
dc.description.defence Studentka představila svoji bakalářskou práci s vynikajícím průběhem, na položené dotazy odpověděla zdárně. cze
dc.identifier.stag 42590
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account