Nativní defekry a dopování SnSe

Show simple item record

dc.contributor.advisor Drašar, Čestmír
dc.contributor.author Čermák Šraitrová, Kateřina
dc.date.accessioned 2021-07-07T07:59:21Z
dc.date.available 2021-07-07T07:59:21Z
dc.date.issued 2021
dc.date.submitted 2021-05-07
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/78083
dc.description.abstract SnSe je polovodič s výraznými termoelektrickými vlastnostmi, který však díky své 2D povaze může být zajímavý např. i z hlediska spintroniky. Vlastnosti SnSe jsou úzce svázány s koncentrací nativních defektů (vakancí) ale také jejich interakce s dopantem. Vyšetřovala jsem teplotní závislosti (1073-473 K) rovnovážné koncentrace vakancí ve stechiometrickém SnSe a dále také interakce dopantu (As) s defektní strukturou SnSe. cze
dc.format 119 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject selenid cínatý cze
dc.subject SnSe cze
dc.subject nativní defekty cze
dc.subject vakance cze
dc.subject dopování cze
dc.subject Tin(II) selenide eng
dc.subject SnSe eng
dc.subject intrinsic defects eng
dc.subject vacancies eng
dc.subject doping eng
dc.title Nativní defekry a dopování SnSe cze
dc.title.alternative Intrinsic defects and doping of SnSe eng
dc.type disertační práce cze
dc.contributor.referee Hejtmánek, Jiří
dc.contributor.referee Svoboda, Pavel
dc.contributor.referee Tichý, Ladislav
dc.date.accepted 2021-06-24
dc.description.abstract-translated SnSe is semiconductor with marked thermoelectric properties. In view of its 2D nature it could be interesting also in terms of spintronics. Properties of SnSe are strongly connected with the concentration of intrinsic defects (vacancies) and with the interaction of intrinsic defects with the dopants. I investigated the temperature dependence (1073-473 K) of equilibrium concentration of vacancies in stoichiometric SnSe and further the interaction of dopant (As) with defect structure of SnSe. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Chemie a technologie anorganických materiálů cze
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D40528
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cze
dc.description.defence Zasedání zahájil předseda zkušební komise pro obhajobu disertační práce prof. Ing. Petr Mošner, Dr. a konstatoval, že jednání jsou přítomni jak všichni členové zkušební komise, tak všichni oponenti disertační práce. Dále pak představil členům komise Ing. Kateřinu Čermák Šreitrovou ze studijního směru 2808V003 "Chemie a technologie anorganických materiálů", která předložila k obhajobě disertační práci s názvem: "Nativní defekty a dopování SnSe". Seznámil též členy komise s doporučením školitele prof. Ing. Čestmíra Drašara, Dr. a stanoviskem vedoucího školicího pracoviště k předložené práci. Následně pak doktorandka seznámil komisi s předmětem a výsledky své disertační práce. Po referátu doktorandky následovalo projednání oponentských posudků. Všichni tři oponenti postupně přečetli své posudky a doktorandka zodpověděla postupně jejich dotazy a diskutovala jejich připomínky. V diskusi po projednání oponentských posudků byla pozornost zaměřena na otázky typu chemické vazby v SnSe vzhledem k malému rozdílu elektronegativit cínu a selenu. Další diskuse se týkala zejména vlivu velmi rozdílné těkavosti selenu a cínu na tvorbu vakancí v SnSe. Dotazy byly též k problematice temperace vzorků za vyšších teplot a následného chlazení, které zcela jistě nebylo rychlé a mohlo tedy docházet ke změnám koncentrace defektů. Po skončení veřejné rozpravy proběhlo neveřejné zasedání komise, na kterém došlo po debatě k hlasování. Z přítomných 7 členů komise se 5 vyjádřilo pro výsledek obhajoby "splněno" a udělení vědecké hodnosti doktor (Ph.D.) Ing. Kateřině Čermák Šreitrové. Předseda komise poté seznámil doktorandku s výsledkem hlasování komise, poděkoval členům komise i oponentům za jejich účast na obhajobě a ukončil jednání komise. ¨ Souvislost mezi výsledky uvedenými v disertační práci a předkládanými publikacemi: Obě dvě přiložené publikace doktorandky souvisí s předloženou disertační prací. Vyjádření komise k podílu studenta na předkládaných publikacích: Podíl doktorandky na uvedených publikacích je nepochybný. Zápis podepíší předseda komise, všichni její přítomní členové a přítomní oponenti cze
dc.identifier.stag 42595
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account