Chalkogenidová skla dotovaná prvky vzácných zemin pro upkonverzi a jejich potenciální aplikace v oblasti fotoniky

Show simple item record

dc.contributor.advisor Wágner, Tomáš
dc.contributor.author Prokop, Vít
dc.date.accessioned 2021-07-07T07:59:19Z
dc.date.available 2021-07-07T07:59:19Z
dc.date.issued 2021
dc.date.submitted 2021-03-29
dc.identifier Univerzitní knihovna (archiv). Práce není přístupná. cze
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/78080
dc.description.abstract Předkládaná disertační práce je zaměřena na studium amorfních luminoforů na bázi chalkogenidů. Důraz zde byl kladen zejména na spektroskopické vlastnosti skelných systémů Ge-Ga-(As)-S, dopovaných různými koncentracemi iontů Er3+ ve formě elementárního Er, dováženého na sloučeninu Er2S3 nebo ve formě ErCl3. Disertační práce je rozdělena do tří hlavních kapitol. cze
dc.format 133 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce ani anotace v angličtině nejsou přístupné. cze
dc.subject luminiscence cze
dc.subject upkonverze cze
dc.subject optické vlastnosti cze
dc.subject QFRS cze
dc.subject chalkogenidová skla cze
dc.subject amorfní polovodiče cze
dc.subject [(GeS2)100−x(Ga2S3)]100−y(As2S3)y cze
dc.subject Er2S3 cze
dc.subject ErCl3 cze
dc.subject parametr energetického přenosu cze
dc.subject luminescence eng
dc.subject upconversion eng
dc.subject optical properties eng
dc.subject QFRS eng
dc.subject chalcogenide glasses eng
dc.subject amorphous semiconductors eng
dc.subject [(GeS2)100−x(Ga2S3)]100−y(As2S3)y eng
dc.subject Er2S3 eng
dc.subject ErCl3 eng
dc.subject energy transfer parameter eng
dc.title Chalkogenidová skla dotovaná prvky vzácných zemin pro upkonverzi a jejich potenciální aplikace v oblasti fotoniky cze
dc.title.alternative Chalcogenide glass materials doped with rare earth ions for upconversion and their potential applications in the field of photonics eng
dc.type disertační práce cze
dc.contributor.referee Míka, Martin
dc.contributor.referee Šubrt, Jan
dc.contributor.referee Zavadil, Jiří
dc.date.accepted 2021-06-24
dc.description.abstract-translated Presented dissertation thesis is focused on the study of amorphous phosphors based on chalcogenides. The main focus was especially on the spectroscopic properties of GeGa(As)S glass systems, doped with Er3+ ions from Er2S3 or ErCl3 compounds. The dissertation thesis is divided into three main chapters. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Chemie a technologie anorganických materiálů cze
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D40529
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cze
dc.description.defence Zasedání zahájil předseda zkušební komise pro obhajobu disertační práce prof. Petr Mošner a konstatoval, že jednání je přítomno 6 členů komise, včetně všech tří oponentů. Dále pak představil členům komise Ing. Víta Prokopa ze studijního směru 2808V003 "Chemie a technologie anorganických materiálů", který předložil k obhajobě disertační práci s názvem: "Chalkogenidová skla dotovaná prvky vzácných zemin pro upkonverzi a jejich potenciální aplikace v oblasti fotoniky". Seznámil též členy komise s doporučením školitele prof. Ing. Tomáše Wágnera, DrSc. a stanoviskem vedoucího školicího pracoviště k předložené práci. Následně pak doktorand seznámil komisi s předmětem a výsledky své disertační práce. Po referátu doktoranda následovalo projednání oponentských posudků. Oponenti doc. Dr. Martin Míka, Ing. Jan Šubrt, CSc. a RNDr. Jiří Zavadil, CSc. přednesli své posudky a disertant odpověděl na jejich dotazy a připomínky. Dále byla diskutována otázka přesnosti stanovení nízkých koncentrací trojmocného erbia a jeho chemické vazby ve studovaných materiálech. Ing. Šubrt vznesl na možné praktické dopady získaných výsledků pro fotonické aplikace. Prof. Koudelka diskutoval problematiku koordinace germania, gallia a arsenu v sulfidických sklech a vzniku homonukleárních vazeb v těchto materiálech. Prof. Drašar vznesl dotaz na zvolenou metodu stanovení hustoty a její přesnost a též na nízké energie fononů v chalkogenidových sklech. Po skončení veřejné rozpravy proběhlo neveřejné zasedání komise, na kterém došlo po debatě k hlasování. Z přítomných 6 členů komise se 6 vyjádřilo pro výsledek obhajoby "splněno" a udělení vědecké hodnosti doktor (Ph.D.) Ing. Vítu Prokopovi. Předseda komise poté seznámil doktoranda s výsledkem hlasování komise, poděkoval členům komise i oponentům za jejich účast na obhajobě a ukončil jednání komise. Souvislost mezi výsledky uvedenými v disertační práci a předkládanými publikacemi: Obě přiložené publikace doktoranda souvisí s předloženou disertační prací. Vyjádření komise k podílu studenta na předkládaných publikacích: Podíl doktoranda na uvedených publikacích je nepochybný. Zápis podepíší předseda komise, všichni její přítomní členové a přítomní oponenti cze
dc.identifier.stag 42382
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account