Měření respirace - možnosti využití při rehabilitaci čichu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Brothánková, Pavlína
dc.contributor.author Tlamková, Martina
dc.date.accessioned 2021-07-07T07:53:38Z
dc.date.available 2021-07-07T07:53:38Z
dc.date.issued 2021
dc.date.submitted 2021-04-30
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/77792
dc.description.abstract Diplomová práce je zaměřena na rehabilitaci čichových poruch s využitím respirační olfaktometrie. Čichová rehabilitace je účinnou léčbou pro některé pacienty, kteří trpí poruchou nebo ztrátou čichu. Je velmi přínosná, snadná a jedná se o možnost terapie, kterou lze vykonávat ve vlastním domácím prostředí a bez vedlejších účinků. Cílem předkládané práce bylo zhodnotit a porovnat naměřené výsledky respirační olfaktometrie u osob s poruchou čichu a kontrolní skupiny zdravých osob s cíleným využitím při rehabilitaci čichu. Pomocí přístroje ROLF byla změřena data dechové frekvence, amplitudy při přičichnutí, maximálního nádechu a výdechu při přičichnutí k pachovým látkám. V empirické části jsou data analyzována a je porovnána anosmie a normosmie. Výsledky dat anosmie a normosmie jsou odlišné. Součástí práce je navrhnutý postup využití respirační olfaktometrie při rehabilitaci poruch čichu. cze
dc.format 111 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject čich cze
dc.subject čichová rehabilitace cze
dc.subject olfaktometrie cze
dc.subject poruchy čichu cze
dc.subject vyšetření čichu cze
dc.subject smell eng
dc.subject olfactory rehabilitation eng
dc.subject olfactometry eng
dc.subject olfactory disorders eng
dc.subject olfactory examination eng
dc.title Měření respirace - možnosti využití při rehabilitaci čichu cze
dc.title.alternative Measurement of respiration - possibilities of using in olfactory rehabilitation eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Blanař, Vít
dc.date.accepted 2021-06-08
dc.description.abstract-translated The diploma thesis is focused on the rehabilitation of olfactory disorders using respiratory olfactometry. Olfactory rehabilitation is an effective treatment for some patients who suffer from olfactory disorders or loss. It is very beneficial, easy and it is a possibility of therapy that can be performed in your own home environment and without side effects. The aim of the presented work was to evaluate and compare the measured results of respiratory olfactometry in people with olfactory disorders and control groups of healthy people with targeted use in olfactory rehabilitation. Using the ROLF instrument, the data on respiratory rate, sniffing amplitude, maximal inspiration and expiration when sniffing odorous substances were measured. In the empirical part, the data are analyzed and anosmia and normosmia are compared. The results of anosmia and normosmia data are different. Part of the work is a proposed procedure for the use of respiratory olfactometry in the rehabilitation of olfactory disorders. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Ošetřovatelská péče v interních oborech cze
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cze
dc.description.defence Doplňující otázky oponenta: 1. Jak si vysvětlujete, že podle Welchova t-testu nebyl u hypotézy č. 2 (strana 75) prokázán rozdíl mezi hodnotami velikosti amplitudy u skupin pacientů s normosmií a anosmií, přesto že v grafické prezentaci výsledků měření ROLF jsou rozdíly patrné? Obhajoba diplomové práce s prezentací výborná. cze
dc.identifier.stag 42292
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account