Příprava benzoxaborolů z odpovídajících benzazaborolů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Dostál, Libor
dc.contributor.author Helán, Jan
dc.date.accessioned 2021-06-07T08:48:37Z
dc.date.available 2021-06-07T08:48:37Z
dc.date.issued 2021
dc.date.submitted 2021-05-07
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/77713
dc.description.abstract Práce si klade za cíl představit dosud známé metody syntézy benzoxaborolů. Pozornost je věnována hlavně stabilitě a reaktivitě benzoxaborolového kruhu. Uvedena jsou rovněž známá využití těchto sloučenin. Hlavním cílem je však představení nového způsobu syntézy benzoxaborolů založené na transformaci dříve připravených, ale také zcela nových benzazaborolů. Jedná se o řízenou hydrolýzu a následnou reakci se silnou organickou kyselinou, která poskytuje s vhodně substituovaným benzazaborolem cílený benzoxaborol. Pozornost je věnována charakterizaci vznikajících produktů a meziproduktů syntéz. cze
dc.format 91 s. (117 216 znaků)
dc.format 91 s. (117 216 znaků)
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce bude přístupná od 01.06.2024
dc.subject bor cze
dc.subject benzoxaborol cze
dc.subject benzazaborol cze
dc.subject syntéza cze
dc.subject hydrolýza cze
dc.subject reaktivita cze
dc.subject boron eng
dc.subject benzoxaborole eng
dc.subject benzazaborole eng
dc.subject synthesis eng
dc.subject hydrolysis eng
dc.subject reactivity eng
dc.title Příprava benzoxaborolů z odpovídajících benzazaborolů cze
dc.title.alternative The synthesis of benzoxaboroles from benzazaboroles eng
dc.type diplomová práce cze
dc.date.accepted 2021-06-01
dc.description.abstract-translated The thesis aims to present the hitherto known methods for the synthesis of benzoxaborols. Particular attention is paid to the stability and reactivity of the benzoxaborole ring. Known uses of these compounds are also disclosed. However, the main goal is to introduce a novel method for the synthesis of benzoxaborols based on the transformation of previously prepared, but also brand new benzazaborols. This transformation is achieved via controlled hydrolysis of an appropriately substituted benzazaborole and subsequent reaction with a strong organic acid to give a targeted benzoxaborole. Attention is paid to the characterization of emerging products and synthesis intermediates. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Anorganická a bioanorganická chemie cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-program Chemie cze
dc.description.defence <p>Diplomant seznámil komisi se svojí diplomovou prací.</p> <p>Dále reagoval na připomínky oponenta.</p> <p>Zodpověděl otázky členů komise:</p> <p>Upřesněte výsledky hmotnostní spektrometrie.</p> <p>Jak byla určena vodíková vazba z IČ?</p> <p>Upřesněte použití ferocenů.</p> <p>Byla provedena elektrochemická analýza?</p> <p>Upřesněte typ vazby u připravených sloučenin.</p> <p>Upřesněte chemické posuny boru.</p> <p>Jaká je barva připravených sloučenin?</p> <p>Plánujete do budoucna vyzkoušet biologickou aktivitu připravených sloučenin.</p> cze
dc.identifier.stag 42112
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account