A model for business performance improvement: a case of the postal company

Show simple item record

dc.contributor.author Lazarevic, Dragan cze
dc.contributor.author Dobrodolac, Momcilo cze
dc.contributor.author Švadlenka, Libor cze
dc.contributor.author Stanivukovic, Bojan cze
dc.date.accessioned 2021-05-15T18:31:56Z
dc.date.available 2021-05-15T18:31:56Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.issn 1611-1699
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/77191
dc.description.abstract The aim of this paper is to propose a management model which would assess the state of the business and indicate the improvement points, as well as to demonstrate the applicability of the model in a case of the postal company. An A'BA model is proposed which represents a combined application of Analytic Hierarchy Process - AHP method as a multi-criteria decision making tool and theory of business areas. The research consists of two parts. To define the most important influencing factor on business performance, the experts are interviewed. A new concept is proposed and applied in the process of aggregating experts' assessments based on their mapping in a plane. This creates the appropriate surface, and the position of its centroid in relation to the Saaty's scale defines the final score of pairwise comparison - an indicator of the relationship between two elements that are compared. In the second part, additional experts from the determined area are involved to define an approach for detailed analysis of the most important factor. In this case, the approach included a survey of employees based on the specialized questionnaire. The guidelines for business performance improvement are obtained. eng
dc.format p. 564-592
dc.language.iso eng eng
dc.publisher Vilnius Gediminas Technical University eng
dc.relation.ispartof Journal of Business Economics and Management, volume 21, issue: 2 eng
dc.rights open access (CC BY 4.0) eng
dc.rights.uri https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.subject business process eng
dc.subject business performance eng
dc.subject improvement eng
dc.subject decision-making eng
dc.subject postal company eng
dc.subject management eng
dc.subject experts' assessments aggregation eng
dc.subject Saaty's scale eng
dc.subject podnikový proces cze
dc.subject podnikový výkon cze
dc.subject zlepšení cze
dc.subject rozhodování cze
dc.subject poštovní podnik cze
dc.subject řízení cze
dc.subject agregace hodnocení odborníků cze
dc.subject Saatyho škála cze
dc.title A model for business performance improvement: a case of the postal company eng
dc.title.alternative Model pro zlepšení podnikového výkonu: případ poštovního podniku cze
dc.type article eng
dc.description.abstract-translated Cílem tohoto příspěvku je navrhnout model řízení, který by posoudil stav podnikání a naznačil body zlepšení, stejně jako demonstrovat použitelnost modelu pro případ poštovní společnosti. Navržen je model A'BA, který představuje kombinaci metody AHP jako nástroje pro vícekriteriální rozhodování a teorie oblastí podnikání. Výzkum se skládá ze dvou částí. Za účelem stanovení nejdůležitějšího faktoru ovlivňujícího výkonnost podniku jsou dotazováni odborníci. V procesu agregace hodnocení odborníků je navržen a aplikován nový koncept založený na mapování. Poloha jeho těžiště ve vztahu k Saatyho škále pak definuje konečné skóre párového srovnání - indikátor vztahu mezi dvěma porovnávanými prvky. Ve druhé části jsou zahrnuti další odborníci ze stanovené oblasti, kteří definují přístup k podrobné analýze nejdůležitějšího faktoru. V tomto případě přístup zahrnoval průzkum zaměstnanců na základě specializovaného dotazníku. Je tak získán návod pro zlepšení podnikového výkonu. cze
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus published version eng
dc.identifier.doi 10.3846/jbem.2020.12193
dc.relation.publisherversion https://journals.vgtu.lt/index.php/JBEM/article/view/12193/9813 eng
dc.identifier.wos 000526073500012
dc.identifier.scopus 2-s2.0-85084399396
dc.identifier.obd 39884547


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

open access (CC BY 4.0) Except where otherwise noted, this item's license is described as open access (CC BY 4.0)

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account