Tracking Alpine copper-analysis of Late Bronze Age copper ingot hoard from South Bohemia

Show simple item record

dc.contributor.author Kmošek, Jiří cze
dc.contributor.author Erban Kochergina, Yulia V cze
dc.contributor.author Chvojka, Ondrej cze
dc.contributor.author Fikrle, Marek cze
dc.date.accessioned 2021-05-15T18:24:19Z
dc.date.available 2021-05-15T18:24:19Z
dc.date.issued 2020 eng
dc.identifier.issn 1866-9557 eng
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/77113
dc.description.abstract We present the results of a complex archaeometric study of Late Bronze Age copper ingots from the Stare Hodejovice hoard (South Bohemia). In order to understand the origin of the copper and describe the metallurgical process, we use modern analytical methods (metallography analyses, major/trace element and lead isotope analyses) to describe the samples. Within this study, a representative dataset of trace element composition and lead isotope ratios of non-alloyed and non-recycled corpus of copper ingots from the Late Bronze Age was created. We assume that most of the ingots were not altered by alloying, mixing or recycling. Based on lead isotope ratios and major/trace element composition, we suppose that the origin of the copper could be mostly Alpine ores from the Trentino and Mitterberg regions and possibly the Valais region. By this study, it was proved that copper smelted by a matte smelting process was transported in the form of flat or plano-convex ingots from multiple sources to South Bohemia, where it was subsequently refined and alloyed. Obtained analytical results refute the idea of prevailing copper recycling in the Late Bronze Age. eng
dc.format nestránkováno cze
dc.language.iso eng eng
dc.publisher Springer eng
dc.relation.ispartof Archaeological and Anthropological Sciences, volume 12, issue: 10 eng
dc.rights pouze v rámci univerzity cze
dc.subject late bronze age eng
dc.subject plano-convex ingots eng
dc.subject copper metallurgy eng
dc.subject matte smelting eng
dc.subject trace elements eng
dc.subject lead isotopes eng
dc.subject pozdní doba bronzová cze
dc.subject plano-konvexní ingoty cze
dc.subject metalurgie mědi cze
dc.subject matte smelting cze
dc.subject stopové prvky cze
dc.subject izotopy olova cze
dc.title Tracking Alpine copper-analysis of Late Bronze Age copper ingot hoard from South Bohemia eng
dc.title.alternative Stopování alpské mědi-analýzy depotu měděných ingotů z pozdní doby bronzové z Jižních Čech cze
dc.type article eng
dc.description.abstract-translated Článek prezentuje výsledky komplexního archaeometrického studia měděných ingot z pozdní doby bronzové z depotu ze Starých Hodějovic (Jižní Čechy). Za účelem určení geografického původu mědi a porozumění používaným metalurgickým procesům byly ke studiu vzorků použity nejmodernější analytické metody (metalografické analýzy, analýzy příměsových a stopových prvků a izotopové analýzy olova). V rámci analýz byla vytvořena reprezentativní databáze koncentrací stopových prvků a izotopových poměrů olova pro nelegovaný a nerecyklovaný soubor měděných ingotů pocházející z pozdní doby bronzové. Z výsledků vyplývá, že většina ingotů nebyla ovlivněna legováním, mixováním nebo recyklací. Na základě izotopových poměrů olova a koncentrací hlavních a stopových prvků předpokládáme, že původ mědi je převážně z Alpských ložisek z oblasti Trentino a Mitterberg a případně i oblasti Valais. Studií bylo prokázáno, že měď tavená ze sulfidických rud technologií tavení na kamínek a následně byla transportována ve formě plochých nebo plano-konvexních ingotů z několika zdrojů do oblasti Jižních Čech, kde byla následně rafinována a legována. Získané analytické výsledky neprokázaly domněnku převažující recyklace mědi v pozdní době bronzové. cze
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus published version eng
dc.identifier.doi 10.1007/s12520-020-01186-z eng
dc.relation.publisherversion https://link.springer.com/article/10.1007/s12520-020-01186-z eng
dc.identifier.wos 000571778500002 eng
dc.identifier.obd 39884701 eng


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account