Dynamic Innovation Strategy Model in Practice of Innovation Leaders and Followers in CEE Countries-A Prerequisite for Building Innovative Ecosystems

Show simple item record

dc.contributor.author Kotková Stříteská, Michaela cze
dc.contributor.author Prokop, Viktor cze
dc.date.accessioned 2021-05-15T18:23:32Z
dc.date.available 2021-05-15T18:23:32Z
dc.date.issued 2020 eng
dc.identifier.issn 2071-1050 eng
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/77105
dc.description.abstract The task of each firm's strategic management is to identify those sustainable sources of competitive advantage that represent a way to achieve business goals and competitive advantage. Business management should be able to define determinants that fundamentally influence the innovation activity of business. Innovation leaders are influenced by the same set of determinants that allow them to maintain their position in the market. Identifying these determinants is a key source of knowledge for defining or adjusting corporate strategies, enabling sustainable benefits and for efficient building and functioning of countries' innovation ecosystems based on cross-agents' interactions leading to sustainable development. The goal of this paper is to identify the combination of innovation determinants in Dynamic Innovation Strategic Model (DISM) driving creation and sustaining innovation leaders' competitive advantage in selected European countries belonging to the group of moderate innovators. Likewise, authors define a unique set or combinations of factors that will (fundamentally embedded in a company strategy) have a significant impact on the innovative production of the business, which are one of the key elements of innovative ecosystems. With the use of CIS data (from Eurostat) on the innovators and followers of nine EU countries and own regression models, the key determinants of the success of the innovation leaders and followers were found. These determinants are (also in appropriate combination) mainly: in-house R&D activities, co-operation with various partners, and marketing and design. The results clearly show that for innovative leaders, key determinants have a positive impact on produced innovations; for the followers, the same group has a negative influence. eng
dc.format p. 3918 eng
dc.language.iso eng eng
dc.publisher MDPI eng
dc.relation.ispartof Sustainability, volume 12, issue: 9 eng
dc.rights Práce není přístupná eng
dc.subject innovation leader eng
dc.subject innovation follower eng
dc.subject development eng
dc.subject determinant eng
dc.subject sustainable firm strategy eng
dc.subject strategic management eng
dc.subject innovation ecosystems eng
dc.subject Model cze
dc.subject dynamické cze
dc.subject inovační cze
dc.subject strategie cze
dc.subject praxi cze
dc.subject inovačních cze
dc.subject lídrů cze
dc.subject následovníků cze
dc.subject zemích cze
dc.subject střední cze
dc.subject východní cze
dc.subject Evropy cze
dc.subject Předpoklad cze
dc.subject pro cze
dc.subject budování cze
dc.subject inovativních cze
dc.subject ekosystémů cze
dc.title Dynamic Innovation Strategy Model in Practice of Innovation Leaders and Followers in CEE Countries-A Prerequisite for Building Innovative Ecosystems eng
dc.title.alternative Model dynamické inovační strategie v praxi inovačních lídrů a následovníků v zemích střední a východní Evropy - Předpoklad pro budování inovativních ekosystémů cze
dc.type article eng
dc.description.abstract-translated Cílem tohoto příspěvku je identifikovat kombinaci inovačních determinantů v dynamickém inovačním strategickém modelu (DISM), který podporuje vytváření a udržení konkurenční výhody lídrů inovací ve vybraných evropských zemích patřících do skupiny mírných inovátorů. Stejně tak autoři definují jedinečnou sadu nebo kombinace faktorů, které budou (zásadně zakotvené ve strategii společnosti) mít významný dopad na inovativní produkci podniku, které jsou jedním z klíčových prvků inovativních ekosystémů. S využitím údajů CIS (od Eurostatu) o inovátorech a sledovatelích devíti zemí EU a vlastních regresních modelů byly nalezeny klíčové determinanty úspěchu lídrů a následovníků inovací. Těmito determinanty jsou (také ve vhodné kombinaci) zejména: vlastní výzkumné a vývojové činnosti, spolupráce s různými partnery a marketing a design. Výsledky jasně ukazují, že pro inovativní vůdce mají klíčové determinanty pozitivní dopad na vytvořené inovace; pro následovníky má stejná skupina negativní vliv. cze
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus postprint eng
dc.identifier.doi 10.3390/su12093918 eng
dc.relation.publisherversion https://www.mdpi.com/2071-1050/12/9/3918 eng
dc.project.ID GA20-03037S/Návrh dynamického znalostního business modelu založeného na principech otevřených inovací eng
dc.identifier.wos 000537476200416 eng
dc.identifier.obd 39884650 eng


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account