Řízení rizik v dopravních podnicích v návaznosti na Dopravní politiku ČR

Show simple item record

dc.contributor.author Oborilová, Iveta
dc.date.accessioned 2021-04-08T04:19:22Z
dc.date.available 2021-04-08T04:19:22Z
dc.date.issued 2021
dc.date.submitted 2020-11-11
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/76977
dc.description.abstract Ze strategických dokumentů souvisejících s dopravní politikou v České republice je identifikováno 111 rizikových faktorů, které ovlivňují podniky působící v silniční nákladní dopravě. Dále jsou charakterizovány metody pro vyhledávání a hodnocení rizikových faktorů a je proveden výběr metod vhodných pro tyto podniky. Využití je ukázáno v osmi vzorových příkladech a dvou schématech vytvořených autorkou. Kvalitativní výzkum, s uplatněním fenomenologického přístupu a techniky polostrukturovaného rozhovoru, dokládá ověření teoretických návrhů z hlediska praxe. Vytvořený a ověřený model pro vyhledávání a hodnocení rizikových faktorů v podnicích zabývajících se silniční nákladní dopravou v návaznosti na Dopravní politiku České republiky pro období 2014?2020 s výhledem do roku 2050 a související strategické dokumenty je aplikovatelný i pro podniky poskytující jiný dopravní mód. cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject dopravní politika v ČR cze
dc.subject rizikové faktory cze
dc.subject metody pro vyhledávání a hodnocení rizikových faktorů cze
dc.subject model pro vyhledávání a hodnocení rizikových faktorů cze
dc.subject transport policy in the Czech Republic eng
dc.subject risk factors eng
dc.subject risk factors search and evaluation methods eng
dc.subject risk factors search and evaluation model eng
dc.title Řízení rizik v dopravních podnicích v návaznosti na Dopravní politiku ČR cze
dc.title.alternative Risk Management in Transport Companies following the Transport Policy of the Czech eng
dc.type disertační práce cze
dc.contributor.referee Hittmár, Štefan
dc.contributor.referee Koráb, Vojtěch
dc.contributor.referee Říha, Zdeněk
dc.date.accepted 2021-03-19
dc.description.abstract-translated Strategic plans resulting from the transport policy of the Czech Republic identify 111 risk factors which affect companies in the road freight transport. The work details the risk factors search and evaluation methods and selects methods suitable for these companies. The actual use is demonstrated on two examples and two schemes developed by the author. The qualitative research applying the phenomenology attitude and semi-structured interview proved the theoretical assumptions in terms of their practical utilisation. The formed and verified model for the search a evaluation of risk factors in companies involved in road freight transport following the Transport Policy of the Czech Republic is applicable even for companies providing a different transport mode. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Technologie a management v dopravě a telekomunikacích: Management cze
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-program Technika a technologie v dopravě a spojích cze
dc.identifier.stag 42318
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account