Využití environmentálního manažerského účetnictví

Show simple item record

dc.contributor.author Švarcová, Jana
dc.date.accessioned 2021-04-08T04:19:21Z
dc.date.available 2021-04-08T04:19:21Z
dc.date.issued 2021
dc.date.submitted 2020-11-24
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/76976
dc.description.abstract Tato disertační práce se zaměřuje na problematiku odpadového hospodářství v obcích v souvislosti s využitím environmentálního manažerského účetnictví. Princip udržitelnosti je aplikován do zvolené metody Balanced Scorecard. Práce obsahuje přehled aktuálních poznatků z oblasti environmentálního manažerského účetnictví a Balanced Scorecard jako nástroje strategického řízení obcí. Hlavní náplní disertační práce je navržení a aplikace systému environmentálního manažerského účetnictví na podporu rozhodovací procesů v oblasti odpadového hospodářství obcí. cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject environmentální manažerské účetnictví cze
dc.subject odpadové hospodářství cze
dc.subject veřejná správa cze
dc.subject udržitelnost cze
dc.subject životní prostředí cze
dc.subject Balanced Scorecard cze
dc.subject environmental management accounting eng
dc.subject waste management eng
dc.subject public sector eng
dc.subject sustainability eng
dc.subject environment eng
dc.subject Balanced Scorecard eng
dc.title Využití environmentálního manažerského účetnictví cze
dc.title.alternative The Use of Environmental Management Accounting in Municipality Waste Management eng
dc.type disertační práce cze
dc.contributor.referee Kampf, Rudolf
dc.contributor.referee Nedeliaková, Eva
dc.contributor.referee Pawliczek, Adam
dc.date.accepted 2021-03-19
dc.description.abstract-translated The dissertation thesis focuses on the issue of waste management in municipalities in the context of environmental management accounting. The sustainable principles are applied into the Balanced Scorecard method. The thesis gives an overview of existing knowledge in the field of environmental management accounting and Balanced Scorecard as an instrument of strategic management in municipalities. The main tasks are to suggest and apply the system of environmental management accounting for decision-making support in waste management in municipalities. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Technologie a management v dopravě a telekomunikacích: Management cze
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-program Technika a technologie v dopravě a spojích cze
dc.description.defence Po představení doktorandky byla komise seznámena se stanoviskem školitele a vedoucím školícího pracoviště k disertační práci. Doktorandka seznámil komisi se svojí disertační prací formou prezentace. Poté byly předneseny posudky oponentů a doktorandka uspokojivě reagovala na připomínky oponentů. V následné veřejné diskusi byly zodpovězeny otázky členů komise, které jsou uvedeny na samostatných listech. Na závěr proběhlo tajné hlasování. Protokol o výsledcích hlasování tvoří samostatnou přílohu. cze
dc.identifier.stag 42316
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account