Návrh metodiky Správy železnic, s. o. pro použití georadaru v diagnostice a průzkumu drážního tělesa

Show simple item record

dc.contributor.advisor Borecký, Vladislav
dc.contributor.author Borkovcová, Anna
dc.date.accessioned 2021-02-26T09:21:00Z
dc.date.available 2021-02-26T09:21:00Z
dc.date.issued 2021
dc.date.submitted 2021-01-12
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/76902
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá možnostmi použití georadaru na železnicích v České republice. V rámci práce byl vypracován, na základě stávajících předpisů, norem, vlastních poznatků a zkušeností, návrh metodiky týkající se použití georadaru pro diagnostiku a průzkum drážního tělesa v rámci organizace Správy železnic, s. o. Na základě rešerše souvisejících zahraničních i tuzemských norem byl navržen obecný postup měření a metody vyhodnocování naměřených dat a získaných parametrů při testování anténních systémů. Byly uvedeny základní principy fungování GPR technologie a specifikována používaná zařízení a programová vybavení. cze
dc.format 88 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject georadar cze
dc.subject GPR cze
dc.subject rychlost šíření signálu cze
dc.subject relativní permitivita cze
dc.subject testy antén cze
dc.subject železnice cze
dc.subject Ground Penetrating Radar eng
dc.subject GPR eng
dc.subject signal velocity eng
dc.subject relative permittivity eng
dc.subject antenna tests eng
dc.subject railways eng
dc.title Návrh metodiky Správy železnic, s. o. pro použití georadaru v diagnostice a průzkumu drážního tělesa cze
dc.title.alternative Draft of methodology for the use of GPR in diagnostics and survey of railway body for Správa železnic, s. o. eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Fleischmann, Aleš
dc.date.accepted 2021-02-10
dc.description.abstract-translated This study deals with the possibilities of using Ground Penetrating Radar (GPR) on railways in the Czech Republic. As part of the work, a draft methodology concerning the use of GPR for the diagnostics and survey of railway bodies within the organization of Správa železnic, s. o. was developed, based on existing regulations, standards, own knowledge and experience. Based on the search of related foreign and domestic technical standards, a general survey procedure and methods of evaluating measured data and obtained parameters in the testing of antenna systems were proposed. The basic principles of operation of GPR technology have been listed and the equipment and software used have been specified. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní stavitelství cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-program Dopravní stavitelství cze
dc.description.defence Uchazeč prezentoval komisi hlavní výsledky a závěry své diplomové práce. Po prezentaci diplomové práce zodpověděl dotazy vedoucího a připomínky oponenta diplomové práce (uvedeny v posudcích práce). V diskusi o diplomové práci podrobně zodpověděl všechny dotazy členů komise. cze
dc.identifier.stag 39194
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account