Hodnocení znalostí u pacientů s diabetes mellitus - chronické komplikace

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šoukalová, Kristýna
dc.contributor.author Lachmanová, Monika
dc.date.accessioned 2021-02-24T13:13:15Z
dc.date.available 2021-02-24T13:13:15Z
dc.date.issued 2020
dc.date.submitted 2020-07-17
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/76872
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením znalostí o chronických komplikacích diabetu. Bakalářská práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část se zabývá onemocněním diabetes mellitus, jeho příznaky, dělení diabetu mellitu, diagnostikou, léčbou a akutními a chronickými komplikacemi. Praktická část se zabývá hodnocením znalostí u nemocných s diabetem mellitem 2. typu ve vybraných oblastech, hodnotí rozdíl znalostí mezi jednotlivými oblastmi chronických komplikací. Znalosti nemocných s diabetem mellitem byly zjišťovány pomocí dotazníku vlastní tvorby dle stanovených cílů a výzkumných otázek. cze
dc.format 77 s. (11 752)
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights bez omezení cze
dc.subject Diabetes mellitus cze
dc.subject léčba cze
dc.subject komplikace cze
dc.subject dotazník cze
dc.subject znalosti cze
dc.subject Diabetes mellitus eng
dc.subject treatment eng
dc.subject complication eng
dc.subject questionnaire eng
dc.subject knowledge eng
dc.title Hodnocení znalostí u pacientů s diabetes mellitus - chronické komplikace cze
dc.title.alternative Assessment of knowledge in patients with diabetes mellitus - chronic complications eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Škvrňáková, Jana
dc.date.accepted 2020-12-08
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with the evaluation of knowledge about chronic complications of diabetes. The bachelor thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical part deals with diabetes mellitus, its symptoms, the division of diabetes mellitus, diagnosis, treatment and acute and chronic complications. The practical part deals with the evaluation of knowledge in patients with type 2 diabetes mellitus in selected areas, evaluates the difference in knowledge between individual areas of chronic complications. The knowledge of patients with diabetes mellitus was determined using a questionnaire of their own creation according to the set goals and research questions. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: velmi dobře mínus Hodnocení oponenta: dobře Doplňující otázky k obhajobě: 1. Jaké jsou role všeobecné sestry při péči o pacienta s diagnózou DM 2 typu? 2. Proč byl stanoven časový limit pro vyplnění dotazníků 30 minut? 3. Jak si vysvětlujete 100% návratnost dotazníků od oslovených pacientů? 4. Jak byla hodnocena úroveň znalostí pacientů ve vztahu ke vzdělání, délce stanovení diagnózy a kuřáctví? Obhajoba bakalářské práce s prezentací dobrá. cze
dc.identifier.stag 38266
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account