Komplexní restaurování paleotypu v původní celousňové gotické vazbě

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kopáčik, Ivan
dc.contributor.author Pátková, Anna
dc.date.accessioned 2020-11-16T11:16:51Z
dc.date.available 2020-11-16T11:16:51Z
dc.date.issued 2020
dc.date.submitted 2020-08-25
dc.identifier Univerzitní knihovna (pobočka Litomyšl) cze
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/76800
dc.description.abstract Text této bakalářské práce je doprovodem komplexního restaurátorkého zásahu, který byl proveden autorem na středověkém tisku v původní gotické celousňové knižní vazbě. Místem uložení je Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích. Odborný zásah byl u objektu vyžádán především pro jeho špatný fyzický stav - dílo bylo nekompaktní a nedochovalo se kompletní. Při běžné manipulaci docházelo k jeho opakovanému poškozování. Výrazné ztráty materiálů byly způsobeny dřevokazným hmyzem u všech částí knihy. Z důvodu absence titulního listu byla základní identifikace díla (titul, autor, tiskař, rok, provenience) stanovena dle kolofonu, jenž je součástí tisku a dále dle dostupných digitálních kopií či záznamů z online knihovních katalogů. Dokument je koncipován jako obsáhlá restaurátorská dokumentace, která popisuje jednotlivé úkony a jejich užití opírá o přiložené výsledky technologických analýz. Součástí práce je také stručný historický průzkumů, typografický a typologický popis. Práce uvádí veškeré použité materiály a chemikálie a stanovuje doporučené podmínky pro uložení a vystavování objektu. V obrazové příloze jsou na fotografiích doloženy jednotlivé kroky restaurování a především vizuální rozdílnost stavu objektu před restaurátorským zásahem a po zásahu. cze
dc.format 101 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject paleotyp cze
dc.subject gotická knižní vazba cze
dc.subject 16. století cze
dc.subject počátek knihtisku ve Francii cze
dc.subject komplexní restaurování cze
dc.subject dřevokazný hmyz cze
dc.subject petrifikace dřeva cze
dc.subject nekompletní knižní blok cze
dc.subject paleotype eng
dc.subject gothic book binding eng
dc.subject 16th century eng
dc.subject beginning of book printing in France eng
dc.subject complex restoration eng
dc.subject wood-destroying pests eng
dc.subject petrification of wood eng
dc.subject incomplete text block eng
dc.title Komplexní restaurování paleotypu v původní celousňové gotické vazbě cze
dc.title.alternative Complete Conservation of a Paleotype in an Original Gothic Full Leather Binding eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2020-09-25
dc.description.abstract-translated Text of this bachelor thesis complements a complex conservation treatment of a medieval print in an original gothic full leather binding from collections of the South Bohemian Muzeum in České Budějovice. The treatment was requested for its bad physical condition - object was non-compact and incomplete. It was repeatedly damaged during handling. Large losses of all materials were caused by wood-destroying pests. Due to the absence of the title page, the basic identification of the work (title, author, printer, year, provenance) was determined according to the colophon which is the part of the print and other digital copies of the work. The document is intended as a comprehensive documentation of conservation process, which describes all the individual operations, that were based on the attached technological analysis results. The work also includes a brief historical survey, typographic and typological description. All materials and chemicals used are listed. The text indicates the recommended conditions for deposition storing and exhibition. In the photo appendix the photographs documents the individual steps of restoration and, above all, the visual difference in the condition of the object before and after the intervention. eng
dc.description.department Fakulta restaurování cze
dc.thesis.degree-discipline Restaurování a konzervace papíru, knižní vazby a dokumentů cze
dc.thesis.degree-name BcA.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta restaurování cze
dc.identifier.signature D40506
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cze
dc.description.defence Studentka na otázky oponenta i vedoucího práce odpovídala přesně a logicky. Obdobně reagovala při následující diskuzi komise. cze
dc.identifier.stag 38581
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account