Buněčná linie SH-SY5Y jako model pro testování neurotoxicity

Show simple item record

dc.contributor.advisor Handl, Jiří
dc.contributor.author Bezdíčková, Nikola
dc.date.accessioned 2020-09-16T14:31:23Z
dc.date.available 2020-09-16T14:31:23Z
dc.date.issued 2020
dc.date.submitted 2020-06-30
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/76534
dc.description.abstract Bakalářská práce "Buněčná linie SH-SY5Y jako model pro testování neurotoxicity" pojednává o neurální dopaminergní lidské buněčné linii SH-SY5Y a jejím využití při testování neurotoxického působení látek. Cílem této práce bylo zhodnotit vlastnosti této buněčné linie a na základě literární rešerše posoudit, zda je vhodným modelem pro testování neurotoxicity látek, které by mohly negativně ovlivnit lidský organismus. Úvodní část práce je zaměřena na charakterizaci buněčné linie SH-SY5Y a popis jejího vzniku. Následně je podrobně popsána diferenciace SH-SY5Y buněk včetně vybraných hlavních diferenciačních činidel. V hlavní části práce jsou pak zmíněny výhody a nevýhody využití SH-SY5Y buněk pro testování neurotoxicity, a dále jsou uvedeny i látky, jejichž testování je s buněčnou linií SH-SY5Y často spojováno. Závěrem jsou v práci popsány i další buněčné linie, které jsou rovněž buněčnými modely pro studium neurotoxicity. cze
dc.format 57 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject buněčná linie SH-SY5Y cze
dc.subject neurotoxicita cze
dc.subject diferenciace cze
dc.subject kyselina retinová cze
dc.subject SH-SY5Y cell line eng
dc.subject neurotoxicity eng
dc.subject differentiation eng
dc.subject retinoic acid eng
dc.title Buněčná linie SH-SY5Y jako model pro testování neurotoxicity cze
dc.title.alternative SH-SY5Y Cell Line Model for Neurotoxicity Testing eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2020-08-17
dc.description.abstract-translated Bachelor thesis "SH-SY5Y cell line as a model for neurotoxicity testing" deals with human neural dopaminergic cell line SH-SY5Y and its utilization in testing of neurotoxic effects of substances. The aim of this study was to evaluate the properties of this cell line and to verify whether it is a suitable model for testing the neurotoxicity of substances that could negatively affect the human organism. The introductory part focuses on characterization of SH-SY5Y cell line and description of its origin. Subsequently, differentiation of SH-SY5Y cells including main selected differentiation agents is described in detail. Advantages and disadvantages of utilizing SH-SY5Y cells for neurotoxicity testing are mentioned in the main part of the thesis as well as substances, which testing is often associated with SH-SY5Y cell line. Other cell lines which are also cell models for neurotoxicity studies, are described at the end. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Zdravotní laborant cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-program Speciální chemicko-biologické obory cze
dc.description.defence 1. Prezentace výsledků bakalářské práce. 2. Diskuze k posudku vedoucího bakalářské práce. 3. Studentka zodpověděla všechny dotazy a připomínky k bakalářské práci. cze
dc.identifier.stag 37656
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account