Gama-glutamyltransferasa jako biomarker onemocnění koronárních arterií

Show simple item record

dc.contributor.advisor Žáková, Pavla
dc.contributor.author Šimko, Ondřej
dc.date.accessioned 2020-09-16T14:31:18Z
dc.date.available 2020-09-16T14:31:18Z
dc.date.issued 2020
dc.date.submitted 2020-06-30
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/76530
dc.description.abstract Gama-glutamyltrasnferasa je enzym, obecně známý jako indikátor míry hepato-biliárního poškození, ale především jako ukazatel míry konzumace alkoholu. Během posledního desetiletí byla však Gama-glutamyltransferasa zahrnuta do řady výzkumů, které popisují její možnou roli ve vzniku a vývoji aterosklerózy. Tato práce se zabývá problematikou vztahu Gama-glutamyltransferasy a aterosklerózy. Přímá patofyziologická role Gama-glutamyltransferasy by mohla mít význam jako biomarker kardiovaskulárních onemocnění. V rámci praktické části této práce byla měřena aktivita Gama-glutamyltransferasy u pacientů Pardubické nemocnice (Interní klinika - Kardiologické oddělení), kteří trpí běžnými kardiovaskulárními komplikacemi. cze
dc.format 65 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject Gama-glutamyltransferasa cze
dc.subject ateroskleróza cze
dc.subject stent cze
dc.subject perkutánní koronární intervence cze
dc.subject Gama-glutamyltransferase eng
dc.subject atherosclerosis eng
dc.subject stent eng
dc.subject percutaneous coronary intervention eng
dc.title Gama-glutamyltransferasa jako biomarker onemocnění koronárních arterií cze
dc.title.alternative Gama-glutamyltransferasa as a biomarker of coronary artery disease eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2020-08-19
dc.description.abstract-translated Gama-glutamyltransferase is an enzyme best known as a hepato-biliar damage indicator, but also an indicator of degree of the alcohol consumption. Over the last ten years, Gama-glutamyltransferase has been included in many studies describing its possible role in the development of atherosclerosis. This thesis focuses on the relationship between Gama-glutamyltransferase and atherosclerosis. A direct pathophysiological role might be important as a biomarker of cardiovascular diseases. Gama-glutamyltransferase activity was measured in patients of Pardubice Hospital (Internal clinic - Cardiology department) who suffer from common cardiovascular complications. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Zdravotní laborant cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-program Speciální chemicko-biologické obory cze
dc.description.defence Prezentace výsledků bakalářské práce. Diskuze k posudku vedoucího bakalářské práce. Student ;zodpověděl všechny dotazy a připomínky k BP. cze
dc.identifier.stag 37619
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account