Adaptační proces staničních sester v rámci týmové spolupráce

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hlaváčková, Eva
dc.contributor.author Hozáková, Lenka
dc.date.accessioned 2020-09-16T14:17:15Z
dc.date.available 2020-09-16T14:17:15Z
dc.date.issued 2020
dc.date.submitted 2020-06-12
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/76118
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá vedením adaptačního procesu staničních sester a zkušenostmi staničních sester v doposud probíhajícím adaptačním procesu s výkonem jejich funkce. Diplomová práce se skládá z části teoretické a z části výzkumné. Teoretická část je sestavena tak, aby seznamovala s tématy, která jsou klíčová ve výzkumné části. V teoretické části jsou objasněny pojmy management a manažer. Samostatná kapitola pak byla věnována staniční sestře, týmové spolupráci, komunikaci a adaptačnímu procesu. Výzkumná část je věnována kvalitativnímu výzkumu pomocí polostrukturovaného rozhovoru. Výzkum je zaměřen na kvalitu adaptačního procesu staničních sester a jeho vedení a na zmapování zkušeností, které tyto staniční sestry mají s výkonem jejich povolání. Cílem výzkumu je zjistit, jaké zkušenosti mají zdravotní sestry ve funkci staniční sestry s adaptačním procesem staničních sester. Dílčími cíli práce je zjistit, jaká je motivace zdravotních sester zastávat vedoucí pozici a co staniční sestry považují na své práci za nejtěžší. cze
dc.format 59 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject staniční sestra cze
dc.subject adaptační proces cze
dc.subject zkušenost cze
dc.subject nurse in-charge eng
dc.subject process of adaptation eng
dc.subject experience eng
dc.title Adaptační proces staničních sester v rámci týmové spolupráce cze
dc.title.alternative Adaptation process of nurse in-charge as a member of team and team cooperation eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Michková, Adéla
dc.date.accepted 2020-09-01
dc.description.abstract-translated Thesis deals with leadership of process of adaptation of nurses in-charge and experiences of nurses in-charge who are still in process of adaptation. Thesis consits of teoretical part and research part. Teoretical part is edited to introduce key topics of research part. In teoretical part terms management and manager are clarified. Single chapter has been dedicated to nurse in-charge, team work, communication and process of adaptation. Research part is dedicated to qualitative research made of half-structured interview. Research is aimed on quality of process of adaptation of nurses in-charge and to survey experiences of those nurses in-charge. Purpose of this research is to find out what process of adaptation of nurses as leaders have with process of adaptation of nurses in-charge. Partial goals are to find out what motivates nurses to work as leaders and what nurses in-charge consider the hardest part of their job. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Ošetřovatelská péče v interních oborech cze
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: dobře Hodnocení oponenta: velmi dobře Doplňující otázky k obhajobě: 1. V metodice podrobně popisujete kontaktování potenciálních informantek vašeho výzkumu. Jak si interpretujete odmítnutí těch, které se do výzkumu nezapojily? Co je, podle Vašeho názoru, ?za tím?, ?mezi řádky?? 2. Pokud byste na základě svého výzkumu měla dát konkrétní doporučení do praxe tohoto konkrétního zařízení, jaká by byla? Obhajoba diplomové práce s prezentací velmi dobrá minus. cze
dc.identifier.stag 40387
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account