Morální distres perioperačních sester

Show simple item record

dc.contributor.advisor Horáčková, Kateřina
dc.contributor.author Řípová, Eliška
dc.date.accessioned 2020-09-16T14:17:08Z
dc.date.available 2020-09-16T14:17:08Z
dc.date.issued 2020
dc.date.submitted 2020-06-12
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/76107
dc.description.abstract Diplomová práce je zaměřena na téma morálního distresu perioperačních sester. V teoretické části jsou vybrány některé z mnoha definic morálního distresu z odborné literatury, druhy morálního distresu, determinanty, příčiny a dopady morálního distresu. V průzkumné části jsou prezentovány výsledky dotazníkového šetření od respondentů aktivně vykonávajících povolání perioperační sestry. Cílem průzkumu bylo zjistit, jak perioperační sestry eticky hodnotí vybrané modelové situace, zda se se situacemi setkávají a zda u nich situace vyvolávají morální distres, popř. jaké intenzity. Předložené modelové situace byly v naprosté většině případů hodnoceny jako špatné či spíše špatné. Například překračování kompetencí považuje za špatné 56 a spíše špatné 34 respondentů ze 100, bez ohledu na to, zda pracují v krajské či v oblastních nemocnicích, přičemž 54 sester se s překračováním kompetencí ve své praxi setkalo a u 23 z nich to vyvolalo morální distres, který u 2 z nich dosáhl té nejvyšší intenzity. Dále 13 sester uvedlo, že nemají odvahu úkol překračující jejich kompetence odmítnout. Nejvíce se pak morální distres u respondentů odráží v rovině emocionální a behaviorální. cze
dc.format 84 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject Crescendový efekt cze
dc.subject morální dilema cze
dc.subject morální distres cze
dc.subject morální reziduum cze
dc.subject perioperační sestra cze
dc.subject Crescendo effect eng
dc.subject moral dilemma eng
dc.subject moral distress eng
dc.subject moral residue eng
dc.subject perioperative nurse eng
dc.title Morální distres perioperačních sester cze
dc.title.alternative Moral distress of perioperative nurses eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Hlaváčková, Eva
dc.date.accepted 2020-09-01
dc.description.abstract-translated The diploma thesis is focused on the topic of moral distress of perioperative nurses. In the theoretical part some of the many definitions of moral distress are selected from the literature, types of moral distress, determinants, causes and effects of moral distress. The exploratory part presents the results of a questionnaire survey from respondents actively performing the profession of perioperative nurse. The aim of the research was to find out how perioperative nurses ethically evaluate selected model situations, whether they encounter situations and whether the situations cause them moral distress, or what intensity. The presented model situations were in the vast majority of cases assessed as bad or rather bad. For example, overestimation is considered bad by 56 and rather bad by 34 respondents out of 100, regardless of whether they work in big or small regional hospitals, while 54 nurses encountered overstepping in their practice and 23 of them caused moral distress, which in 2 of them it reached the highest intensity. In addition, 13 nurses stated that they did not have the courage to reject a task beyond their competence. The most moral distress among the respondents is reflected in the emotional and behavioral level. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Perioperační péče cze
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-program Specializace ve zdravotnictví cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: výborně mínus Hodnocení oponenta: výborně Doplňující otázky k obhajobě: 1. V kapitole 1.9 na str. 26 uvádíte, že pojem kompetence lze chápat jako pravomoc nebo rozsah působnosti. Tento pojem má ale i jiné významy. Jaké? Obhajoba diplomové práce s prezentací výborná minus. cze
dc.identifier.stag 40323
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account