Stresové zatížení perioperačních sester

Show simple item record

dc.contributor.advisor Wichsová, Jana
dc.contributor.author Marešová, Daniela
dc.date.accessioned 2020-09-16T14:17:06Z
dc.date.available 2020-09-16T14:17:06Z
dc.date.issued 2020
dc.date.submitted 2020-06-12
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/76104
dc.description.abstract Diplomová práce si klade za cíl zmapovat stresové faktory práce z pohledu sester na operačním sále. Zaměřuje se na náročnost profese, na specifika stresového zatížení a hodnotí riziko vzniku syndromu vyhoření v souvislosti s mírou rizika na jiných odděleních. Snaží se podat ucelený pohled na profesi perioperační sestry s ohledem na její náročná specifika a jejich dopad na sálové sestry. Práce byla zpracována pomocí kvalitativního šetření, jež probíhalo formou polostrukturovaných rozhovorů a dotazníku Maslachové. Rozhovory byly realizovány s deseti perioperačními sestrami pracujících na centrálních operačních sálech, na dotazníky odpovídaly sestry z operačních sálů, z oddělení následné péče a oddělení gynekologického, dětského, interního, chirurgického a anesteziologicko-resuscitačního. Z šetření vyplynulo, že mezi hlavní specifika stresové zátěže sálových sester patří stres z odborné náročnosti, stres u akutních operací, nedodržování přestávek, velká zodpovědnost a zátěž z problematických mezilidských vztahů na pracovišti. Bylo zjištěno, že největší mírou stresového zatížení trpí sestry s dobou praxe mezi 20 - 25 lety. Závěry dále poukazují na fakt, že sestry na operačním sále nejsou ohroženy syndromem vyhoření více než sestry na jiných vybraných odděleních. Práce by měla zvýšit povědomí a informovanost sester o zvláštnostech a specifické náročnosti profese perioperační sestry. cze
dc.format 87 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject sestra cze
dc.subject perioperační péče cze
dc.subject pracovní zátěž cze
dc.subject stres cze
dc.subject syndrom vyhoření cze
dc.subject operační sál cze
dc.subject nurse eng
dc.subject perioperative care eng
dc.subject workload eng
dc.subject stress eng
dc.subject burnout syndrome eng
dc.subject operating room eng
dc.title Stresové zatížení perioperačních sester cze
dc.title.alternative Occupational stress of perioperative nurses eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Hlaváčková, Eva
dc.date.accepted 2020-09-02
dc.description.abstract-translated The goal of the thesis is to map stress factors of the job from the view of nurses at an operating room. It focuses on requirements of the profession, specifics of stress load and evaluates the risk of inception of burnout syndrome in context of risk rates at other wards. It strives to deliver thorough insight into the profession with focus on its demanding specifics and its impact on perioperative nurses. This thesis was conducted by qualitative research consisting of semi-structured interviews and Maslach Burnout Inventory. Ten interviews with perioperative nurses who work at central operating rooms were realised, The questionnaires were responded by nurses who work at operating rooms, departments of aftercare, internal medicine, gynaecology, pediatry, surgery, anaesthesiology-resuscitation and intensive care. From survey emerged that the major stressors of perioperative nurses are stress of expertise demands, acute surgeries, breaks non-compliance, high responsibility and problematic relationships with colleagues. It has been found that nurses who have 20-25 years' experience suffer from increased rates of stress. Conclusions furthermore indicate perioperative nurses are not struck by burnout syndrome more often than nurses working at other selected wards. The aim of the thesis is also to heighten awareness of nurses about peculiarities and specific demands of the profession of perioperative nurse. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Perioperační péče cze
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-program Specializace ve zdravotnictví cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: velmi dobře Hodnocení oponenta: velmi dobře Doplňující otázky k obhajobě: 1. Jak jste zvládala zaznamenávat odpovědi respondentek, když jste je nenahrávala? Jak jste to udělala v případě telefonických rozhovorů? 2. Uvádíte, že neexistují české normy pro hodnocení dotazníku Maslach. Jak jste si toto tvrzení ověřila? Podle čeho jste hodnotila stupně v jednotlivých kategoriích? Byl dotazník přeložený Židkovou validován pro českou praxi? 3. Měla jste od nemocnice, kde jste prováděla výzkum, souhlas se zveřejněním jejího jména? (uvádíte jej na str. 43). 4. V grafu 1 na str. 67 uvádíte pojem polynomická sestra. Prosím, vysvětlete ho a vysvětlete, na základě čeho jste došla k závěru, že míra stresu souvisí s délkou praxe. Obhajoba diplomové práce s prezentací velmi dobrá. cze
dc.identifier.stag 40320
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account