Reaktivita NCN chelatovaných pniktinidinů: ligandy pro přechodné kovy vs. skryté heterodieny

Show simple item record

dc.contributor.author Kořenková, Monika
dc.date.accessioned 2020-07-22T07:37:54Z
dc.date.available 2020-07-22T07:37:54Z
dc.date.issued 2020
dc.date.submitted 2020-04-21
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/75962
dc.description.abstract Tato disertační práce je zaměřena na studium doposud téměř neznámé reaktivity NCN chelatovaných těžších pniktinidinů, které obsahují antimon nebo bismut, a následného popisu struktury produktů. Teoretická část je tedy literární rešerší zaměřenou na shrnutí přípravy a vlastností doposud prostudovaných fosfinidinů, arsenidinů, především však stibinidinů a bismutinidinů. Diskuze výsledků je rozdělena do dvou částí na základě dvou možných způsobů reaktivity pniktinidinů. cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject antimon cze
dc.subject bismut cze
dc.subject chelatující ligand cze
dc.subject komplexní sloučeniny cze
dc.subject přechodné kovy cze
dc.subject heterodieny cze
dc.subject hetero Diels-Alderovy reakce cze
dc.subject antimony eng
dc.subject bismuth eng
dc.subject chelating ligand eng
dc.subject complexes eng
dc.subject transition metals eng
dc.subject heterodienes eng
dc.subject hetero Diels-Alder reactions eng
dc.title Reaktivita NCN chelatovaných pniktinidinů: ligandy pro přechodné kovy vs. skryté heterodieny cze
dc.title.alternative Reactivity of NCN chelated pnictinidines: ligands for transition metals vs hidden heterodienes eng
dc.type disertační práce cze
dc.contributor.referee Lyčka, Antonín
dc.contributor.referee Příhoda, Jiří
dc.contributor.referee Štarha, Pavel
dc.date.accepted 2020-05-06
dc.description.abstract-translated This doctoral thesis deals with so far almost unknown reactivity of NCN chelated heavier pnictinidenes containing antimony or bismuth atom, followed by description of products' structure. Consequently, theoretical part represents a literary research focused on preparation and properties summary of known phosphinidenes, arsinidenes, but mainly stibinidenes and bismuthinidenes. The discussion of the results is divided into two parts based on two possible ways of pnictinidene reactivity. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Anorganická chemie cze
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D40332
dc.thesis.degree-program Anorganická chemie cze
dc.description.defence Obhajoba probíhala v netradičním módu, kdy kvůli nařízení MŠMT mohlo být v jedné místnosti přítomno maximálně 5 účastníků. Fyzicky se celého aktu zúčastnili: prof. Růžička - předseda komise, prof. Příhoda - oponent, prof. Lyčka - oponent, doc. Erben a kandidátka. Prof. Jambor v prostorách katedry sledoval živý přenos a pomocí tohoto i vstupoval do diskuze (pořízený audio a video záznam je uložen na st. odd. a školícím pracovišti), během neveřejného zasedání komise se tohoto zúčastnil a provedl akt hlasování. Doc Štarha - oponent, sledoval přenos ze svého pracoviště v Olomouci, přednesl posudek, vystoupil v diskuzi. Po přednesení tezí kandidátkou a všech posudků oponenty a zástupci školícího pracoviště se rozvinula diskuze nad dotazy a výtkami oponentů, které kandidátka zodpověděla k jejich spokojenosti. Následovala diskuze se zapojením všech členů komise a veřejnosti, zastoupené cca deseti subjekty připojenými on-line v programu Zoom. Dotazy členů komise: prof. Jambor - Byla studována reverzibilita reakcí organických substrátů, např. pomocí cyklické voltametrie? Doc. Erben - Jak široká škála organických substrátů acetylenů/dienů byla studována? Prof. Růžička - Projevovaly se oxidačně redukční děje pozorované pro organické substráty i pro komplexy kovů? Kandidátka zodpověděla všechny dotazy ke spokojenosti tazatelů. Dizertační práce je založena na šesti sděleních v prestižních zahraničních časopisech, kdy témata těchto sdělení se jasně zrcadlí v předložené disertační práci. Data uvedená v publikacích nebyla použita v rámci žádné jiné kvalifikační práce. Kandidátka je vždy první autorkou předložených publikací, její podíl na nich je nepochybný a byl do detailu diskutován během odpovědí na dotazy oponentů - viz. záznam z jednání. cze
dc.identifier.stag 40441
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account