Sdílená ekonomika v ČR a její možnosti z pohledu podniků

Show simple item record

dc.contributor.advisor Tetřevová, Liběna
dc.contributor.author Kolmašová, Pavla
dc.date.accessioned 2020-07-08T10:52:50Z
dc.date.available 2020-07-08T10:52:50Z
dc.date.issued 2020
dc.date.submitted 2020-04-27
dc.identifier práce dosud není ve studovně dostupná
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/75824
dc.description.abstract Diplomová práce je věnována sdílené ekonomice a možnostem jejího využití z pohledu podniků působících v České republice. V teoretické části práce je vymezen pojem sdílená ekonomika i pojmy alternativní. Klasifikovány jsou druhy sdílené ekonomy. Pojednáno je také o její regulaci. Zvláštní pozornost je věnována alternativním segmentům a formám sdílení. V praktické části práce jsou prezentovány výsledky studie mapující možnosti aplikace sdílení vybraných podniků působících v České republice a postoje manažerů těchto firem k nim. V závěru práce jsou zhodnocena a komparována primární data získaná formou polostrukturovaných rozhovorů a jsou konfrontována se sekundárními daty získaných literární rešerší. cze
dc.format 82 s. (164 090 znaků)
dc.format 82 s. (164 090 znaků)
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject sdílená ekonomika cze
dc.subject kooperativní ekonomiky cze
dc.subject regulace sdílené ekonomiky cze
dc.subject formy sdílení cze
dc.subject B2B sdílení cze
dc.subject sharing economy eng
dc.subject cooperative economy eng
dc.subject regulation of sharing economy eng
dc.subject forms of sharing eng
dc.subject B2B sharing eng
dc.title Sdílená ekonomika v ČR a její možnosti z pohledu podniků cze
dc.title.alternative Sharing Economy in the Czech Republic and its Possibilities from the Perspective of Companies eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Jelínková, Martina
dc.date.accepted 2020-06-12
dc.description.abstract-translated The diploma thesis is devoted to the shared economy and the possibilities of its use from the view of companies operating in the Czech Republic. The theoretical part of the thesis defines the concept of shared economy and alternative concepts. The types of shared economists are classified. Its regulation is also discussed. Special attention is paid to alternative segments and forms of sharing. The practical part of the work presents the results of research mapping the possibilities of applications for sharing in selected companies operating in the Czech Republic and the attitudes of managers of these companies to them. At the end of the work, the primary data acquired by semi-structured interviews are evaluated and furthermore confronted with the secondary data obtained by literary research. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a management chemických a potravinářských podniků cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature dosud nepřidělena
dc.thesis.degree-program Chemické a procesní inženýrství cze
dc.description.defence <p>V jakých oblastech vidíte největší potenciál pro využití a rozvoj a ekonomiky sdílení u podniků chemického průmyslu, jaké formy budou naopak pro tento obor obtížně využitelné? Jaká konkrétní doporučení, která by zlepšila či zefektivnila využívání různých forem sdílení ve firmách?</p> cze
dc.identifier.stag 40206
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account