Specifika ošetřovatelské péče u pacienta vyznávajícího hinduismus

Show simple item record

dc.contributor.advisor Rusová, Jitka
dc.contributor.author Tomášková, Eva
dc.date.accessioned 2020-07-08T10:42:13Z
dc.date.available 2020-07-08T10:42:13Z
dc.date.issued 2020
dc.date.submitted 2019-05-09
dc.identifier práce dosud není ve studovně dostupná
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/75487
dc.description.abstract Téma práce je zaměřena na aspekty v péči o indické obyvatele s hinduistickým vyznáním. Začátek teoretické části charakterizuje náboženství hinduismu, tak aby bylo možné pochopit jeho vliv v běžném životě a životním stylu, ke kterým je nutno při ošetřovatelské péči přihlížet. Nejpodstatnější kapitolou teoretické části práce je zmapovaný vývoj od narození až po přehled rituálů spojených se smrtí, pohřby a posmrtným životem. Tato část práce je podložena nejen odbornou literaturou, poznatky z výzkumné části, ale i vlastní zkušeností. Na teoretickou část navazuje výzkum, který proběhl formou kvalitativní metody ve výzkumném šetření. V závěru práce je navržena informační brožura s dostupnými informacemi, které mohou být využity pro zkvalitnění ošetřovatelské péče. cze
dc.format 164 s. (189 082 znaků)
dc.format 164 s. (189 082 znaků)
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject Hinduismus cze
dc.subject náboženství cze
dc.subject kastovní systém cze
dc.subject specifika péče cze
dc.subject Hinduism eng
dc.subject religion eng
dc.subject caste system eng
dc.subject specifics of care eng
dc.title Specifika ošetřovatelské péče u pacienta vyznávajícího hinduismus cze
dc.title.alternative The specifics of nursing care of a patient who professes Hinduism eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Podeszwa, Ondřej
dc.date.accepted 2020-07-07
dc.description.abstract-translated The topic of the thesis is focused on the aspects of care of the population with Hindu beliefs. The beginning of the theoretical part characterizes Hinduism religion so as to understand its influence in everyday life and lifestyle that must be taken into account in nursing care. The most important chapter of the theoretical part of the thesis is a mapped development from birth to an overview of the rituals associated with death, burial and posthumous life. This part of the thesis is based not only on professional literature, knowledge from the research part but also on my own experience. The theoretical part is followed by a research, which was carried out in the form of a qualitative method in a research survey. At the end of the thesis an information brochure with available information is proposed, which can be used for improvement of nursing care. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature dosud nepřidělena
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: A</p> Hodnocení oponenta: B</p> Doplňující otázky k obhajobě:</p> 1. Vidíte nějaké další možnosti pro rozpracování tématu? </p> 2. Kde jsou z Vašeho pohledu potenciální největší třecí plochy mezi českou a hindskou mentalitou v návaznosti na oblast ošetřovatelství?</p> Obhajoba bakalářské práce s prezentací velmi dobrá. cze
dc.identifier.stag 30746
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account