Hodnocení prevence rizik souvisejících s používáním elektrochirurgických přístrojů

Show simple item record

dc.contributor.author Taliánová, Magda cze
dc.contributor.author Langrová, Kateřina cze
dc.contributor.author Wichsová, Jana cze
dc.date.accessioned 2020-03-19T13:23:10Z
dc.date.available 2020-03-19T13:23:10Z
dc.date.issued 2019 cze
dc.identifier.issn 1802-6281 cze
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/75181
dc.description.abstract Cíl: Cílem průzkumného šetření bylo zjistit, zda se respondenti setkali s nežádoucí událostí při používání elektrochirurgického přístroje, jak mají na vybraných operačních sálech nastavená preventivní opatření ve vztahu k elektrochirurgii a zda jsou na těchto pracovištích dodržována obecně platná doporučení související s používáním elektrochirurgických přístrojů. Metody: Pro sběr dat byla zvolena kvalitativní metoda polostrukturovaného rozhovoru se 6 respondenty (vrchní/staniční sestry operačních sálů) ze tří zdravotnických zařízení v rámci jednoho kraje doplněná o zúčastněné pozorování na operačních sálech Výzkumné šetření probíhalo od července do září 2018. Pozorování probíhalo v rámci operačního programu namátkově. Tvorba záznamového archu vycházela z doporučení Competency&Credentialing Institutu zaměřených na bezpečnou perioperační péči v oblasti elektrochirurgie. Výsledky: Bylo zjištěno, že se všichni respondenti setkali s nežádoucí událostí v oblasti elektrochirurgie a že sledovaná pracoviště nemají vypracovanou vlastní směrnici k této problematice. Proškolování personálu v této oblasti se v jednotlivých zdravotnických zařízeních lišilo. Více problematických okamžiků bylo zaevidováno v části před zahájením operace a v jejím průběhu. Mezi významnější zjištění bylo, že si na pracovištích předem neověřují, zda budou použita hořlavá anestetika a alkoholová dezinfekce. V některých případech se personál spoléhal pouze na kontrolu přístrojem a vizuálně si danou situaci neověřoval. Závěry: Většina obecně platných bezpečnostních opatření stanovených výrobcem či odbornými společnostmi byla dodržována. Identifikované problémy většinou spočívaly v provádění úkonů nekompetentní osobou popřípadě nedodržováním doporučení od výrobce elektrochirurgických přístrojů. cze
dc.format p. 147-153 cze
dc.language.iso cze cze
dc.relation.ispartof Hygiena, volume 64, issue: 4 cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject elektrochirurgie cze
dc.subject bezpečnost práce cze
dc.subject electrosurgery eng
dc.subject work safety eng
dc.title Hodnocení prevence rizik souvisejících s používáním elektrochirurgických přístrojů cze
dc.title.alternative Assessment of the prevention of risks connected with the application of electrosurgical instruments eng
dc.type article cze
dc.description.abstract-translated Aim: The aim of the survey was to find out whether the respondents encountered an undesirable event in the use of electrosurgical equipment, as well as preventive measures in relation to electrosurgery set in selected operating theaters and whether generally valid recommendations related to the use of electrosurgical equipment are followed. Methods: For data collection, a qualitative method of semi-structured interview with 6 respondents (head / station nurses of operating theaters) from three medical devices within one region was chosen, which was supplemented by participating observation in operating theaters. The survey was conducted from July to September 2018. The observation was carried out at random within the operational program. Recording sheet creation was based on recommendations of the Competency & Credentialing Institute focused on safe perioperative care in the field of electrosurgery. Results: It was found that all respondents encountered an undesirable event in the field of electrosurgery and that the monitored workplaces did not have their own guidelines on this issue. The training of staff in this area varied from one healthcare facility to another. More problematic moments were registered in the section before and during the operation. Among the more significant findings was that they did not verify in advance in the workplace whether flammable anesthetics and alcohol disinfection would be used. In some cases, the staff relied solely on a machine check and did not visually verify the situation. Conclusions: Most of the generally applicable safety precautions specified by the manufacturer or specialist companies have been followed. The problems identified mostly consisted in performing tasks by an incompetent person or by not following the recommendations of the manufacturer of electrosurgical devices. eng
dc.peerreviewed yes cze
dc.publicationstatus postprint cze
dc.relation.publisherversion https://hygiena.szu.cz/cz/artkey/hyg-201904-0003_hodnoceni-prevence-rizik-souvisejicich-s-pouzivanim-elektrochirurgickych-pristroju.php cze
dc.project.ID SGS_2019_012/Bezpečná ošetřovatelská péče cze
dc.identifier.obd 39883815 cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account