Modelling the interactive influence of intellectual capital indicators

Show simple item record

dc.contributor.author Anderson, Henry Junior cze
dc.contributor.author Stejskal, Jan cze
dc.date.accessioned 2020-03-19T13:15:59Z
dc.date.available 2020-03-19T13:15:59Z
dc.date.issued 2019 eng
dc.identifier.isbn 978-1-912764-32-7 eng
dc.identifier.issn 2048-8963 eng
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/75117
dc.description.abstract Knowledge generation, in contemporary times, has dictated the economic strength and national and regional competitive advantage. The advent of the open innovation model has driven firms to collaborate and engage in external interactions to incite their innovation spark to become even more competitive globally and nationally. There have been a wealth of success in creating intellectual capital in the European Union. In line with that, subsequent funding have been provided for small and medium sized firms (SMEs) with the view of assisting them to individually or cooperatively generate intellectual capital. However, even as human resources, cooperation and other environmental factors have been acclaimed to influence regional intellectual capital capacity, we question whether these factors offer an interactively significant influence on themselves in creating intellectual capital. This will enable identification of catalytic indicators to expertly position regional activities that generate regional competitive advantage. Using the Structural equation modelling (SEM) and data from European Innovation Survey (2018), research aims to test the interactive influence of the selected indicators of intellectual capital and their significance in generation intellectual capital represented by patents, trademarks and design applications. The results revealed that whilst research system attractiveness and firm-to-firm or academia linkages were very significant in generating intellectual capital, human capital were not significant in generating intellectual capital contrary to mass of literature. Attractiveness of research systems were strongly significant in affecting the human resource structure and innovation friendliness of member states and generation of intellectual capital. Private, public and venture capital were found to have been strongly influenced by labour structure and friendliness of a geography whilst it also strongly affected the cooperation tendencies of firms and academia. Policies that aligned regional strengths to these findings were further recommended. © 2019 Academic Conferences Limited. All rights reserved. eng
dc.format p. 1163-1172 eng
dc.language.iso eng eng
dc.publisher Academic Conferences and Publishing International eng
dc.relation.ispartof Proceedings of the European Conference on Knowledge Management, ECKM eng
dc.rights open access eng
dc.subject Cooperation, Human capital, Innovation, Intellectual capital, Public and private funds eng
dc.subject Spolupráce, lidský kapitál, inovace, intelektuální kapitál, veřejné a soukromé fondy cze
dc.title Modelling the interactive influence of intellectual capital indicators eng
dc.title.alternative Modelování interaktivního vlivu ukazatelů intelektuálního kapitálu cze
dc.type ConferenceObject eng
dc.description.abstract-translated Vytváření znalostí v současné době diktovalo hospodářskou sílu a národní a regionální konkurenční výhodu. Příchod otevřeného inovačního modelu přiměl firmy spolupracovat a zapojovat se do vnějších interakcí s cílem podnítit jejich inovační jiskru, aby se stala ještě konkurenceschopnější v celosvětovém i národním měřítku. Při vytváření intelektuálního kapitálu v Evropské unii bylo dosaženo velkého úspěchu. V souladu s tím byly poskytnuty následné finanční prostředky malým a středním podnikům (MSP) s cílem pomoci jim individuálně nebo společně vytvářet intelektuální kapitál. I přesto, že lidské zdroje, spolupráce a další environmentální faktory byly uznány za ovlivňující regionální kapacitu intelektuálního kapitálu, ptáme se, zda tyto faktory nabízejí interaktivně významný vliv na sebe při vytváření intelektuálního kapitálu. To umožní identifikaci katalytických ukazatelů pro odborné umístění regionálních činností, které vytvářejí regionální konkurenční výhodu. Cílem výzkumu je pomocí strukturního rovnicového modelování (SEM) a dat z European Innovation Survey (2018) zkoušet interaktivní vliv vybraných ukazatelů intelektuálního kapitálu a jejich význam v generování intelektuálního kapitálu reprezentovaného patenty, ochrannými známkami a designovými aplikacemi. Výsledky ukázaly, že ačkoli přitažlivost výzkumného systému a vazby mezi firmami a akademickými kruhy byly při vytváření intelektuálního kapitálu velmi významné, lidský kapitál nebyl při vytváření intelektuálního kapitálu významný, což je v rozporu s množstvím literatury. Atraktivita výzkumných systémů byla významně ovlivněna strukturou lidských zdrojů a vstřícností inovací členských států a vytvářením intelektuálního kapitálu. Bylo zjištěno, že soukromý, veřejný a rizikový kapitál byl silně ovlivněn strukturou práce a vstřícností zeměpisu, a také výrazně ovlivnil tendence firem a akademické obce ke spolupráci. Dále byly doporučeny politiky, které sladily regionální silné stránky s těmito zjištěními. © 2019 Academic Conference Limited. Všechna práva vyhrazena. cze
dc.event 20th European Conference on Knowledge Management (ECKM) (05.09.2019 - 06.09.2019, Lisabon) eng
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus postprint eng
dc.identifier.doi 10.34190/KM.19.203 eng
dc.identifier.obd 39883906 eng


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account