Information sharing in the context of business cooperation – as a source of competitive advantage

Show simple item record

dc.contributor.author Myšková, Renáta cze
dc.contributor.author Kuběnka, Michal cze
dc.date.accessioned 2020-03-19T13:02:26Z
dc.date.available 2020-03-19T13:02:26Z
dc.date.issued 2019 eng
dc.identifier.issn 2071-8330 eng
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/75004
dc.description.abstract One of the problems that SMEs are facing in the long run is lack of external information to assess opportunities and threats in their business environment. This is due to specific management system of SMEs, where management levels are merged, as stated in the article, and management often focuses only on addressing current issues and fails to adequately respond to changes in the business environment. One way of acquiring relevant information about the external environment is mutual information sharing in the context of SMEs cooperation or in cooperation with a large company. The conducted empirical research mapped the levels of management in one of the distribution networks in Czech Republic and focused on defining the areas that need information support, determining their significance from the point of view of participating companies, and their willingness to provide information. Outcomes have shown the need for external information for SMEs, but information sharing between SMEs focuses only on some areas-customer-related information and information about existing competitors is preferred. From the viewpoint of the manufacturing company, it was found that the information provided by distributors helped to supplement data available to management of the company. So far, the issue of information sharing has been largely addressed at the supply chain level, so this empirical research of the entire sector of competing firms is unique and, stemming from Porter's Five Forces analysis and frequency analysis, brings in new information. eng
dc.format p. 169-182 eng
dc.language.iso eng eng
dc.publisher Centre of Sociological Research eng
dc.relation.ispartof Journal of International Studies, volume 12, issue: 3 eng
dc.rights open access (CC BY-NC-ND) eng
dc.rights.uri https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.subject Czech Republic eng
dc.subject empirical research eng
dc.subject information sharing eng
dc.subject management in SMEs eng
dc.subject percentage analysis eng
dc.subject Porter's Five Forces analysis eng
dc.subject SMEs cooperation eng
dc.subject Česká republika cze
dc.subject empirický výzkum cze
dc.subject sdílení informací cze
dc.subject management v malých a středních podnicích cze
dc.subject procentní analýza cze
dc.subject Porterova analýza pěti sil cze
dc.subject Spolupráce malých a středních podniků cze
dc.title Information sharing in the context of business cooperation – as a source of competitive advantage eng
dc.title.alternative Sdílení informací v rámci obchodní spolupráce - zdroj konkurenční výhody cze
dc.type article eng
dc.description.abstract-translated Jedním z problémů, kterým MSP v dlouhodobém horizontu čelí, je nedostatek externích informací pro posouzení příležitostí a hrozeb v jejich podnikatelském prostředí. Důvodem je specifický systém řízení malých a středních podniků, kde se úrovně řízení spojují, jak je uvedeno v článku, a řízení se často zaměřuje pouze na řešení aktuálních problémů a nedostatečně reaguje na změny v podnikatelském prostředí. Jedním ze způsobů, jak získat relevantní informace o vnějším prostředí, je vzájemné sdílení informací v rámci spolupráce malých a středních podniků nebo ve spolupráci s velkou společností. Provedený empirický výzkum mapoval úrovně řízení v jedné z distribučních sítí v České republice a zaměřil se na vymezení oblastí, které potřebují informační podporu, určení jejich významu z pohledu zúčastněných společností a jejich ochoty poskytovat informace. Výsledky ukázaly nejen potřebu externích informací pro malé a střední podniky, ale i to, že sdílení informací mezi malými a středními podniky se zaměřuje pouze na některé oblasti - informace týkající se zákazníků a upřednostňují se informace o stávajících konkurentech. Z pohledu výrobní společnosti bylo zjištěno, že informace poskytnuté distributory pomohly doplnit údaje dostupné pro vedení společnosti. Otázka sdílení informací byla dosud do značné míry řešena na úrovni dodavatelského řetězce, takže tento empirický výzkum celého sektoru konkurenčních firem je jedinečný a přináší nové informace. Vychází z Porterovy analýzy pěti sil a frekvenční analýzy. cze
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus published version eng
dc.identifier.doi 10.14254/2071-8330.2019/12-3/14 eng
dc.relation.publisherversion https://www.jois.eu/files/14_837_Myskova_Kubenka.pdf eng
dc.identifier.scopus 2-s2.0-85073729259
dc.identifier.obd 39883556 eng


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

open access (CC BY-NC-ND) Except where otherwise noted, this item's license is described as open access (CC BY-NC-ND)

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account