CO2 Efficiency Break Points for Processes Associated to Wood and Coal Transport and Heating

Show simple item record

dc.contributor.author Baťa, Robert cze
dc.contributor.author Fuka, Jan cze
dc.contributor.author Lešáková, Petra cze
dc.contributor.author Heckenbergerová, Jana cze
dc.date.accessioned 2020-03-19T12:49:24Z
dc.date.available 2020-03-19T12:49:24Z
dc.date.issued 2019 eng
dc.identifier.issn 1996-1073 eng
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/74896
dc.description.abstract This paper aims to deal with CO2 emissions in energy production process in an original way, based on calculations of total specific CO2 emissions, depending on the type of fuel and the transport distance. This paper has ambition to set a break point from where it is not worthwhile to use wood as an energy carrier as the alternative to coal. The reason for our study is the social urgency of selected problem. For example, in the area of public sector decision-making, wood heating is promoted regardless of the availability within the reasonable distance. From the current state of the research, it is also clear that none of the studies compare coal and biomass fuel transportation from the point of view of CO2 production. For this purpose, an original methodology has been proposed. It is based on a modified life cycle assessment (LCA), supplemented with a system of equations. The proposed methodology has a generalizable nature, and therefore, it can be applied to different regions. However, calculation inputs and modelling are based on specific site data. Based on the presented numerical analysis, the key finding is the break point for associated processes at a distance of 1779.64 km, since when that it is better to burn brown coal than wood in terms of total CO2 emissions. We can conclude that, in some cases, it is more efficient to use coal instead of wood as fuel in terms of CO2 emissions, particularly in regard to transport distance and type of transport. eng
dc.format p. 1-21 eng
dc.language.iso eng eng
dc.publisher MDPI
dc.relation.ispartof Energies, volume 12, issue: 20 eng
dc.rights open access eng
dc.rights.uri https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.subject biomass eng
dc.subject efficiency eng
dc.subject heating system eng
dc.subject renewable energy eng
dc.subject decision making process eng
dc.subject transport eng
dc.subject LCA eng
dc.subject break point eng
dc.subject biomasa cze
dc.subject účinnost cze
dc.subject výhřevnost cze
dc.subject obnovitelná energie cze
dc.subject proces rozhodování cze
dc.subject doprava cze
dc.subject LCA cze
dc.subject bod zlomu cze
dc.title CO2 Efficiency Break Points for Processes Associated to Wood and Coal Transport and Heating eng
dc.title.alternative Body zlomu efektivity CO2 pro sdružené procesy spalování a dopravy uhlí a dřeva cze
dc.type article eng
dc.description.abstract-translated Cílem tohoto příspěvku je zabývat se emisemi CO2 v procesu výroby energie na základě výpočtů celkových měrných emisí CO2 v závislosti na druhu paliva a přepravní vzdálenosti. Tento článek má ambice stanovit bod zlomu, odkdy už není vhodné používat dřevo jako energetický nosič jako alternativu k uhlí. Důvodem zpracování této studie je aktuálnost vybraného problému. Například v oblasti rozhodování veřejného sektoru je vytápění dřevem podporováno bezohledu na dostupností dřeva v přiměřené vzdálenosti. Ze současného stavu výzkumu je také zřejmé, že žádná ze studií nesrovnává dopravu paliv - uhlí a biomasy- z hlediska produkce CO2. Za tímto účelem byla navržena originální metodika. Metodika je založena na modifikovaném posuzování životního cyklu (LCA) doplněném systémem rovnic. Navrhovaná metodika má obecnou povahu, a proto ji lze použít v různých regionech. Vstupy pro výpočet a modelování jsou však založeny na konkrétních datech. Na základě předložené numerické analýzy je klíčovým zjištěním bod zlomu sdružených procesů, který je indetifikován ve vzdálenosti 1779,64 km, protože z hlediska celkových emisí CO2 je lepší spalovat hnědé uhlí než dřevo. Autoři dochází k závěru, že z hlediska CO2 je v některých případech efektivnější používat uhlí než palivo, zejména pokud jde o přepravní vzdálenost a druh dopravy. cze
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus published version eng
dc.identifier.doi 10.3390/en12203864 eng
dc.relation.publisherversion https://www.mdpi.com/1996-1073/12/20/3864/htm eng
dc.identifier.scopus 2-s2.0-85074945417
dc.identifier.obd 39882977 eng


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

open access Except where otherwise noted, this item's license is described as open access

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account