A Proposal for a Decision-Making Tool in Third-PartyLogistics (3PL) Provider Selection Based on Multi-Criteria Analysis and the Fuzzy Approach

Show simple item record

dc.contributor.author Jovčić, Stefan cze
dc.contributor.author Průša, Petr cze
dc.contributor.author Dobrodolac, Momčilo cze
dc.contributor.author Švadlenka, Libor cze
dc.date.accessioned 2020-03-19T12:31:48Z
dc.date.available 2020-03-19T12:31:48Z
dc.date.issued 2019 eng
dc.identifier.issn 2071-1050 eng
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/74745
dc.description.abstract The selection of a third-party logistics (3PL) provider is an important and demanding task for many companies and organizations dealing with distribution activities. To assist in decision making, this paper proposes the implementation of fuzzy logic. To design a fuzzy inference system (FIS), the first prerequisite is to determine a set of evaluation criteria and sub-criteria and to find the relationship between them. This task was solved by an extensive review of the literature and expert opinions on implementing the Fuzzy Analytic Hierarchy Process (AHP) approach. The results obtained in the first part of the research, together with data collected from 20 3PL providers, were further used in the second part, which was related to the implementation of the Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) method. Finally, a decision-making tool for 3PL provider selection was designed as an FIS structure, where the inputs were the previously defined criteria and the output was a preference for 3PL selection. The fuzzy rules were generated on the basis of the collected empirical data, the preferences obtained by the TOPSIS method, and expert opinion using theWang–Mendel method. The proposed fuzzy model is particularly suitable when input data are not crisp values but are provided descriptively through linguistic statements. eng
dc.format p. 1-23 eng
dc.language.iso eng eng
dc.relation.ispartof Sustainability, volume 11, issue: 15 eng
dc.rights Práce není přístupná eng
dc.subject 3PL provider selection eng
dc.subject evaluation criteria eng
dc.subject Fuzzy AHP eng
dc.subject TOPSIS eng
dc.subject decision making eng
dc.subject Výběr poskytovatele 3PL cze
dc.subject hodnotící kritéria cze
dc.subject Fuzzy AHP cze
dc.subject TOPSIS cze
dc.subject rozhodování cze
dc.title A Proposal for a Decision-Making Tool in Third-PartyLogistics (3PL) Provider Selection Based on Multi-Criteria Analysis and the Fuzzy Approach eng
dc.title.alternative Návrh nástroje pro rozhodování ve výběru poskytovatele třetích stran (3PL) na základě analýzy více kritérií a fuzzyho přístupu cze
dc.type article eng
dc.description.abstract-translated Výběr poskytovatele logistiky třetích stran (3PL) je důležitým a náročným úkolem pro mnoho společností a organizací zabývajících se distribučními činnostmi. Tento dokument navrhuje implementaci fuzzy logiky, aby pomohl při rozhodování. Při návrhu fuzzy inferenčního systému (FIS) je prvním předpokladem stanovení souboru hodnotících kritérií a dílčích kritérií a nalezení vztahu mezi nimi. Tento úkol byl vyřešen rozsáhlou revizí literatury a odbornými názory na implementaci přístupu Fuzzy Analytic Hierarchy Process (AHP). Výsledky získané v první části výzkumu spolu s údaji shromážděnými od 20 poskytovatelů 3PL byly dále použity ve druhé části, která se týkala implementace metody pro pořadí preferencí metodou podobnosti s ideálním řešením (TOPSIS). . Nakonec byl navržen rozhodovací nástroj pro výběr poskytovatele 3PL jako struktura FIS, kde vstupy byly dříve definovaná kritéria a výstup byl preferencí pro výběr 3PL. Fuzzy pravidla byla vytvořena na základě shromážděných empirických údajů, preferencí získaných metodou TOPSIS a znaleckého posudku metodou Wang – Mendel. Navrhovaný fuzzy model je zvláště vhodný, pokud vstupní data nejsou ostrými hodnotami, ale jsou poskytovány popisně prostřednictvím jazykových prohlášení. cze
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus postprint eng
dc.identifier.doi 10.3390/su11154236 eng
dc.relation.publisherversion https://www.mdpi.com/2071-1050/11/15/4236 eng
dc.project.ID EF16_027/0008008/Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků na Univerzitě Pardubice eng
dc.identifier.wos 000485230200241 eng
dc.identifier.obd 39882926 eng


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account