Tvorba a využití modelu dopravní obslužnosti území

Show simple item record

dc.contributor.author Trpišovský, Martin
dc.date.accessioned 2020-02-05T10:03:56Z
dc.date.available 2020-02-05T10:03:56Z
dc.date.issued 2019
dc.date.submitted 2019-10-08
dc.identifier práce dosud není ve studovně dostupná
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/74578
dc.description.abstract Disertační práce se zaměřuje na problematiku modelování dopravní obslužnosti území. Veřejná hromadná doprava je esenciálním determinantem udržitelného rozvoje, její zajištění příslušnými orgány je nezbytné. Dynamický vývoj posledních let klade na dopravní obslužnost nové výzvy, které kladou větší akcent na její plánování a hodnocení. Účelem této disertační práce je na základě podrobné analýzy současného stavu zkoumané problematiky v České republice a v zahraničí a s využitím vhodných výzkumných metod metodiku hodnocení rozsahu dopravní obslužnosti v jednotlivých sídelních jednotkách regionu s využitím matematicko-statistického modelu k odvození predikovaného počtu spojů veřejné hromadné dopravy. cze
dc.language.iso xx
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject dopravní obslužnost cze
dc.subject rozsah dopravní obslužnosti cze
dc.subject regresní funkce cze
dc.subject metodika cze
dc.subject public transport services eng
dc.subject public transport services scale eng
dc.subject regression function eng
dc.subject methodology eng
dc.title Tvorba a využití modelu dopravní obslužnosti území cze
dc.title.alternative THE FORMATION AND USAGE OF A REGIONAL PUBLIC TRANSPORT SERVICES MODEL eng
dc.type disertační práce cze
dc.contributor.referee Drahotský, Ivo
dc.contributor.referee Gašparik, Jozef
dc.contributor.referee Říha, Zdeněk
dc.date.accepted 2019-11-22
dc.description.abstract-translated The doctoral thesis focuses on the issue of regional public transport services modelling. Public transport is an essential determinant of sustainable development, its provision by competent authorities is indispensable. Recent dynamic progress brings new challenges to the public transport services, there is a significant accent on its planning and evaluation. The main aim of this doctoral thesis is to design a methodology of the evaluation of the extent of public transport services in certain municipality units within a region with the usage of a mathematical-statistical model of public transport services connection count prediction. The main aim is accomplished by using appropriate scientific methods based on detailed analysis of present-time knowledge of the issue. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Technologie a management v dopravě a telekomunikacích: Management cze
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature dosud nepřidělena
dc.thesis.degree-program Technika a technologie v dopravě a spojích cze
dc.identifier.stag 39536
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account