Demografický vývoj obyvatelstva v regionu soudržnosti Severovýchod

Show simple item record

dc.contributor.advisor Zdražil, Pavel
dc.contributor.author Vodehnalová, Jana
dc.date.accessioned 2020-02-05T10:03:47Z
dc.date.available 2020-02-05T10:03:47Z
dc.date.issued 2020
dc.date.submitted 2019-11-27
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/74577
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá demografickým vývojem obyvatelstva v mikroregionech regionu soudržnosti Severovýchod. Cílem práce je posoudit vybrané aspekty demografického vývoje na mikroregionální úrovni. Provedené šetření v oblasti demografických ukazatelů poslouží ke komparaci a identifikaci společných i specifických vzorců. Pro dosažení cíle práce jsou hodnoceny vybrané demografické ukazatele na úrovni okresů v regionu soudržnosti Severovýchod v letech 2000-2017. V práci je zjištěna existence okresu, jehož vývoj se výrazně odlišuje od ostatních okresů. Práce však nepotvrzuje existenci závislosti mezi vývojem zmíněných demografických ukazatelů na úrovni jednotlivých okresů a na úrovni regionu soudržnosti Severovýchod. cze
dc.format 103 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject demografický vývoj cze
dc.subject obyvatelstvo cze
dc.subject mikroregiony cze
dc.subject region soudržnosti Severovýchod cze
dc.subject demographic development eng
dc.subject population eng
dc.subject microregions eng
dc.subject cohesion region Severovýchod eng
dc.title Demografický vývoj obyvatelstva v regionu soudržnosti Severovýchod cze
dc.title.alternative The Demographic Development of Population in Cohesion Region Severovýchod eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Matěja, Zdeněk
dc.date.accepted 2020-01-16
dc.description.abstract-translated The master's thesis deals with the demographic development of the population in the microregions in the cohesion region Severovýchod. The aim of this work is to evaluate selected aspects of the demographic development at the level of microregions. The investigation in the area of demographic indicators is used for a comparation and identification of common and specific patterns. To achieve the aim of the work, selected demographic indicators are evaluated at the level of districts in the cohesion region Severovýchod in 2000-2017. In the thesis is found existence of district whose development is different than in the other districts. However, the thesis does not confirm the existence of dependence between the development of these demographic indicators at the level of districts and their development at the level of cohesion region Severovýchod. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Regionální rozvoj: Bezpečnost regionu cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cze
dc.description.defence Studentka seznámila členy komise s výsledky své diplomové práce na téma Demografický vývoj obyvatelstva v regionu soudržnosti Severovýchod. Cílem práce bylo posoudit vybrané aspekty demografického vývoje na mikroregionální úrovni. Dále byla vedena rozprava, ve které studentka reagovala na otázky a připomínky položené vedoucím práce, oponentem a členy komise: Otázka 1. Snaží se města Pardubice a Hradec Králové poklesu počtu obyvatel nějak zabránit? A pokud ano, jakým způsobem, a co je k tomu motivuje? Otázka 2. Co bylo hlavní příčinou extrémní migrace v letech 2007 a 2008, která je zřetelně pozorovatelná v rámci celé České republiky i v prostředí regionu soudržnosti Severovýchod? Studentka na uvedené otázky a připomínky reagovala. Komise byla s odpověďmi studentky spokojena. cze
dc.identifier.stag 36726
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account